KADOOĞLU PETROLCÜLÜK TAŞIMACILIK TİCARET SANAYİ İTHALAT VE İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ 
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA 
WIFI AYDINLATMA METNİ

Biz, Kadooğlu Petrolcülük Taşımacılık Tic. San. İth. Ve İhr. A.Ş. (“KADOİL’ veya ‘’Şirket’’) olarak, kişisel verilerinizin sizler için ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Faaliyetlerimizi icra ederken, bünyemizde bulunan kişisel verilerinizi emanet olarak görüyor ve bir “Emanetçi” sorumluluğu ile kişisel verilerinizin her türlü hukuka aykırı işleme faaliyetlerine karşı güvenliklerinin ve gizliliklerinin sağlanması adına gerekli tüm idari ve teknik tedbirleri alarak kişisel verilerinizi koruyoruz. 

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. Maddesi kapsamında, KADOİL tarafınıza internet kullanımının sağlanması ve Şirket’imizin bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi süresince bizimle paylaşabileceğiniz kişisel verileriniz ile ilgili olarak sizi aydınlatmak ve bilgilendirmek amacıyla veri sorumlusu sıfatıyla KADOİL tarafından hazırlanmıştır. 

Kadooğlu Petrolcülük Taşımacılık Tic. San. İth. Ve İhr. A.Ş., Kadooğlu Holding A.Ş.’nin https://www.kadooglu.com/ adresinde yer alan grup şirketleri arasında yer almaktadır. Kadooğlu Holding’in faaliyetlerinin topluluk ilke, hedef ve stratejilerine uygun olarak yürütülmesi, Kadooğlu Grup Şirketleri’nin hak ve menfaatleri ile itibarının korunması amacıyla Kadooğlu Grup Şirketleri tarafından işlenmekte olan kişisel veriler ayrıca Kadooğlu Holding tarafından işlenebilmektedir. Kadooğlu Grup Şirketleri ile Kadooğlu Holding arasındaki kişisel veri paylaşımının Kanun kapsamında veri sorumlusundan veri sorumlusuna kişisel veri aktarımı kapsamında gerçekleşmesi durumunda ilgili Kadooğlu Grup Şirketi, kişisel verilerin toplama aşamasında, kişisel verilerinin Kadooğlu Holding’e gönderilebileceği konusunda ilgili kişiyi aydınlatır.

İşbu Aydınlatma Metni ile KADOİL’in kimliği (KVKK 10.a), bizimle paylaşabileceğiniz kişisel verilerinizin hangi amaçlarla işleneceği (KVKK 10.b), işlenen kişisel verilerinizin kimlere hangi amaçlarla aktarılabileceği (KVKK 10.c), veri toplama yöntemlerimiz ile hukuki sebepleri (KVKK 10.ç) ve sahip olduğunuz haklarınız (KVKK 10.d) konusunda sizleri bilgilendirmeyi amaçlamaktayız.

1. Veri Sorumlusunun Kimliği (KVKK 10.a)

Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatı ile Kadooğlu Petrolcülük Taşımacılık Tic. San. İth. Ve İhr. A.Ş. nezdinde işlenecek, muhafaza edilecek ve korunacaktır. 

  1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı (KVKK 10.b) 

Tarafınıza internet kullanımının sağlanması ve Şirket’imizin bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi süresince tarafımızla paylaştığınız ad, soyad, telefon, e-posta ve IP adresi (İnternet Protokol Adresi), MAC adresi (Ortam Erişim Yönetimi Adresi) ve sair internet trafiği bilgileriniz şeklindeki belirli kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve aşağıdaki amaçlar çerçevesinde, KADOİL tarafından işlenmektedir.

Toplanan kişisel verileriniz, internet kullanımının sağlanması,  başta 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili yasal mevzuat uyarınca bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, internet erişim ve kullanım kaydının tutulmasına ilişkin gerekliliklerin ve Şirket yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, yetkisiz internet erişiminin önlenmesi, internet kullanımı süresince ortaya çıkabilecek hukuka aykırılıkların kayıt altına alınması, hukuken gerekli diğer işlemlerin kayıt altına alınması ve bildirimlerin yapılması, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ile bu kayıtların kontrol ve takip edilmesi, internet sağlayıcılığı hizmetine ilişkin kalite değerlendirme ve istatistik faaliyetlerinin yürütülmesi ve şirketimizin yasal ve ticari politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.

  1. Kişisel Verilerinizin Aktarılması ve Aktarılma Amacı (KVKK 10.c)

Bu bölümde bizimle paylaşabileceğiniz kişisel veriler, Şirketimiz tarafından internet kullanımına ilişkin yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yönetilmesi, hizmet kalitesinin artırılması, olası hukuka aykırılıkların tespiti ve delillerin elde edilmesinin sağlanması ve gerekli durumlarda ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına bildirimlerin yapılması amaçlarıyla, Kadooğlu Holding A.Ş.’nin https://www.kadooglu.com/ adresinde yer alan grup şirketleri ile, Şirket yetkililerine, hissedarlarımıza, bizimle gizlilik sözleşmesi çerçevesinde çalışan bizden bağımsız ancak bize hizmet veren tedarikçilerimiz, internet ve teknik alt yapı hizmeti sağlayıcılarımız, danışmanlarımız ve sair çözüm ortaklarımızla ve yine gerekli olması halinde ilgili 3. kişilerle ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlar ile adli makamlarla paylaşılabilecektir. 

  1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi (KVKK 10.ç)

Burada bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz, Kanun’un 5. Maddesinde kaleme alınan ‘’veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması’’, ‘’kanunlarda açıkça öngörülmesi’’ ile son olarak da “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması’’ hukuki sebepleri ile şirketimiz tarafından telefon, bilgisayar ve diğer cihazlar dahil olmak üzere elektronik ortamlar üzerinden otomatik ve tamamen veya kısmen otomatik olmayan yolla işlenmektedir. 

5. Kanuni Haklarınız (KVKK 10.d) 

Kanun’un 11. Maddesinde haklarınız kaleme alınmış olup bu madde kapsamında aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu belirtmek isteriz: 

  1. a) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme;
  2. b) kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme;
  3. c) kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme;

ç) kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme;

  1. d) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme;
  2. e) Kanun’un 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme;
  3. f) kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme;
  4. g) kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve 

ğ) kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması halinde zararın giderilmesini talep etme. 

Burada yer alan haklarınız konusunda taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre bize (Kadooğlu Petrolcülük Taşımacılık Tic. San. İth. Ve İhr. A.Ş.) ulaşabilir ve sizin için hazırladığımız ve internet sayfamızdan ulaşabileceğiniz KVKK Talep Formu’muzu kullanabilirsiniz. 

İşbu Aydınlatma Metni, veri güvenliğinin ve gizliliğinin eksiksiz bir şekilde sağlanması, yasal yükümlülüklerimizin gerektiği gibi ve tam olarak yerine getirilebilmesi ve ilgili kişiler nezdinde ortaya çıkabilecek her türlü hak kayıplarının önüne geçilebilmesi amacıyla, mevzuattaki güncel değişiklikler ve yenilikler ile Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından verilen kararlar ile yapılan açıklamalar uyarınca güncellenebilmektedir. Söz konusu durumlarında güncel Aydınlatma Metni tarafınıza e-posta yoluyla iletilecek ve/veya İnternet Sitemiz üzerinden ilan edilecektir.