Kadooğlu Petrolcülük Taş. San. İth. Ve İhr. A.Ş

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bayi Girişi Bölümleri Aydınlatma Metni

Biz, Kadooğlu Petrolcülük Taş. San. İth. Ve İhr. A.Ş. (“Kadoil”) olarak, kişisel verilerinizin sizler için ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Faaliyetlerimizi icra ederken, bünyemizde bulunan kişisel verilerinizi emanet olarak görüyor ve bir “Emanetçi” sorumluluğu ile gerekli tüm idari ve teknik tedbirleri alarak kişisel verilerinizi koruyoruz. İşbu Aydınlatma Metni, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. Maddesi kapsamında, https://www.kadoil.com.tr/ internet sitesinin Bayi Girişi sekmesi altında yer alan Otomasyon Girişi, E-Posta Girişi ve Taşıt Tanıma Girişi (Kadomatik) bölümleri üzerinden hesap girişi ile otomasyon ve portal faaliyetleri gerçekleştirirken bizimle paylaşabileceğiniz kişisel verileriniz ile ilgili olarak, veri sorumlusu sıfatıyla Kadoil tarafından, sizi aydınlatmak ve bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. İşbu Aydınlatma Metni ile Kadoil’in kimliği (KVKK 10.a), bizimle paylaşabileceğiniz kişisel verilerinizin hangi amaçlarla işleneceği (KVKK 10.b), işlenen kişisel verilerinizin kimlere hangi amaçlarla aktarılabileceği (KVKK 10.c), veri toplama yöntemlerimiz ile hukuki sebepleri (KVKK 10.ç) ve sahip olduğunuz haklarınız (KVKK 10.d) konusunda sizleri bilgilendirmeyi amaçlamaktayız. 1. Veri Sorumlusunun Kimliği (KVKK 10.a) İşbu İnternet Sitesi, Kadooğlu Petrolcülük Taş. San. İth. Ve İhr. A.Ş.’ye ait olup, tarafımızla paylaşabileceğiniz kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatı ile Kadooğlu Petrolcülük Taş. San. İth. Ve İhr. A.Ş. nezdinde muhafaza edilecek ve korunacaktır. 2. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı (KVKK 10.b) Kadoil’in ticari faaliyetlerine ilişkin olarak Kadoil ürün ve hizmetlerinin satın alma bilgilerinin kontrolü, takibinin yapılması ve gerekli durumlar ve belirli aralıklarla denetiminin sağlanması, bu işlemlere ilişkin ürün, araç, fiyat ve gerekli diğer bilgilerin kayıt altına alınması, başta Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ve Emniyet Genel Müdürlüğü olmak üzere belirli kamu kurum ve kuruluşlarına gerekli bilgilendirmelerin yapılması, satın alınan ürün içeriğine ilişkin olarak müşterilere ve bayilere yönelik ilgili ödeme ve fatura işlemlerinin düzenlenmesi, sipariş taleplerinin alınması ve bu taleplerin takibinin gerçekleşmesi, işbu bölümde belirtilen faaliyetlere ilişkin olarak Kadoil personeli ve diğer üçüncü kişiler tarafından üyelik hesapları ile verilerin raporlama, mutabakat, indirim, yakıt alım ve satımlarının kontrolü, limitlendirme ve taşıt takibi işlemlerinin gerçekleşmesi, stok, bayilik, istasyon ve otomasyon hareketleri ile müşteri işlemlerinin takibinin sağlanması ve kamusal bildirimler ile diğer gerekli yasal ve hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacıyla https://www.kadoil.com.tr/ alan adlı internet sitesinin Kadooğlu Bayi Girişi bölümünde bizimle kişisel verilerini paylaşabilecekleri bir Otomasyon Girişi, E-Posta Girişi ve Taşıt Tanıma Girişi (Kadomatik) Alanları oluşturduk. İşbu bölümlerde söz konusu işlemlerin gerçekleştirilebilmesi için gerekli olduğu noktalarda üyelik, kimlik, iletişim, sipariş, fatura, ödeme, kart, satış, sözleşme, araç ve diğer bilgileriniz veri işleme faaliyetine tabi tutulabilmektedir. 3. Kişisel Verilerinizin Aktarılması ve Aktarılma Amacı (KVKK 10.c) Bu bölümde bizimle paylaşabileceğiniz kişisel veriler, bayilik ve diğer hususlara ilişkin olarak gerçekleşen gerekli otomasyon ve portal faaliyetlerinin yürütülmesi, bildirim, takip, denetim, sipariş alımı, ürünlerin alım ve satımlarının kontrolü, istasyon hareketlerinin izlenmesi, araç tanıma işlemlerinin yürütülebilmesi ve ilgili diğer faaliyetlerin yerine getirilmesi amacıyla ve gerekli olduğu ölçüde, şirketimiz bünyesinde görevli ve otomasyon ile portal faaliyetine konu ilgili bölümden sorumlu çalışma arkadaşlarımızla, olası hukuki yükümlülüklerimizin anlaşılması ve yerine getirilmesi için bizimle gizlilik sözleşmesi çerçevesinde çalışan tedarikçilerimiz ile bizden bağımsız ancak bize hizmet veren avukatlarımız, danışmanlarımız ve sair çözüm ortaklarımızla ve Kadooğlu Grubu bünyesinde yer alan diğer grup şirketlerimiz ile de paylaşılmasını, kutucuğu tıklayarak talep edebilirsiniz, işbu durumda onayınız ve talebiniz doğrultusunda başvurunuzun Kadooğlu Grubu bünyesinde yer alan diğer grup şirketlerimiz ve yine gerekli olması halinde başta Enerji Piyasaları Düzenleme Kurumu ile Emniyet Genel Müdürlüğü ve ilgili diğer 3. kişilerle ve resmi kurum ve kuruluşlarla paylaşılabilecektir. Bilgilerinizin, Kadooğlu Grubu bünyesinde yer alan diğer grup şirketlerimiz ile de paylaşılmasını, “Giriş” köprüsünün üzerinde yer alan kutucuğu tıklayarak talep edebilirsiniz, işbu durumda onayınız ve talebiniz doğrultusunda Kadooğlu Grubu bünyesinde yer alan diğer grup şirketlerimizin otomasyon faaliyetlerine ilişkin işlem yapabilmesi için Kadooğlu Grubu bünyesinde yer alan diğer grup şirketlerimiz ile paylaşabileceğiz. 4. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi (KVKK 10.ç) Burada bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz, Kanun’un 5. Maddesinde kaleme alınan “ilgili kişi tarafından alenileştirilmiş olması” hukuki sebebi ile ve ayrıca olası bir iş sözleşmesinin oluşturulup oluşturulmayacağının değerlendirilmesi bakımından “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması” hukuki sebebi ile ve başvurunuz hakkında işlem yapılabilmesi için “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi” hukuki sebebine ve son olarak da başvurunuz hakkında “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması” hukuki sebebi ile işlenmektedir. Kişisel verileriniz, açık rızanız ile Bayi Girişi bölümünde yer alan Otomasyon Girişi, E-Posta Girişi ve Taşıt Tanıma Girişi (Kadomatik) Alanları üzerinden paylaşmanız suretiyle tamamen veya kısmen otomatik yolla işlenmektedir. 5. Kanuni Haklarınız (KVKK 10.d) Kanun’un 11. Maddesinde haklarınız kaleme alınmış olup bu madde kapsamında aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu belirtmek isteriz: a) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme; b) kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; c) kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; ç) kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme; d) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme; e) Kanun’un 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme; f) kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme; g) kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme; ve ğ) kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması halinde zararın giderilmesini talep etme. Burada yer alan haklarınız konusunda taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre bize (Kadooğlu Petrolcülük Taş. San. İth. Ve İhr. A.Ş.) iletebilir ve sizin için hazırladığımız KVKK Talep Formu’muzu kullanabilirsiniz. Yayım Tarihi: 16.09.2020

Kadooğlu Petrolcülük Taşımacılık Ticaret Sanayi İthalat Ve İhracat A.Ş.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında

E-Posta Aydınlatma Metni

 

Biz, Kadooğlu Petrolcülük Taşımacılık Ticaret Sanayi İthalat Ve İhracat Anonim Şirketi (“KADOİL”) olarak, kişisel verilerinizin sizler için ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Faaliyetlerimizi icra ederken, bünyemizde bulunan kişisel verilerinizi emanet olarak görüyor ve bir “Emanetçi” sorumluluğu ile gerekli tüm idari ve teknik tedbirleri alarak kişisel verilerinizi koruyoruz.

 

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. Maddesi kapsamında, şirketimize gönderebileceğiniz e-postalar ile paylaşabileceğiniz kişisel verileriniz ile ilgili olarak sizi aydınlatmak ve bilgilendirmek amacıyla veri sorumlusu sıfatıyla KADOİL tarafından hazırlanmıştır.

 

İşbu Aydınlatma Metni ile KADOİL’in kimliği (KVKK 10.a), bizimle paylaşabileceğiniz kişisel verilerinizin hangi amaçlarla işleneceği (KVKK 10.b), işlenen kişisel verilerinizin kimlere hangi amaçlarla aktarılabileceği (KVKK 10.c), veri toplama yöntemlerimiz ile hukuki sebepleri (KVKK 10.ç) ve sahip olduğunuz haklarınız (KVKK 10.d) konusunda sizleri bilgilendirmeyi amaçlamaktayız.

1. Veri Sorumlusunun Kimliği (KVKK 10.a)

 

Şirketimize gönderebileceğiniz e-postalar ile bizimle paylaşabileceğiniz kişisel verileriniz ve/veya sizin hakkınızda elde edeceğimiz kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatı ile Kadooğlu Petrolcülük Taşımacılık Ticaret Sanayi İthalat Ve İhracat Anonim Şirketi tarafından işlenecektir.

 

 1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı (KVKK 10.b)

 

Şirketimize gönderebileceğiniz e-postalarda bizimle paylaşabileceğiniz adınız-soyadınız, çalıştığınız firma adı, çalıştığınız departman, firmadaki pozisyonunuz, iş yeri ve cep telefon numaranız ve iş yeri adresiniz sizin tarafınızdan e-postanızda alenileştirilerek bizimle paylaşmış olmanız ve e-postanızın otomatik olarak sunucularımıza düşmesi nedeniyle işlenmektedir.

 

Yine aynı zamanda teklif alınabilmesi, teklif verilebilmesi, olası iş ilişkisinin şartlarının belirlenmesi, sözleşme hazırlıkları gibi hususlarda iletişim kurabilmek; işin yapılmasına ve/veya hizmetin verilmesine ilişkin proje, şartname, sözleşme genel şartları ve sair bir takım bilgi, kayıt, doküman, belgenin tarafımıza iletilebilmesi ve/veya size iletilebilmesi; iş süreçlerinin yürütülmesi, denetimi, kontrolü, ilgili personellerden bilgi alınması, bilgi verilmesi; e-posta yazışmalarında yer alan bilgi ve dijital belgeler iş ilişkisinin devamı süresince oluşabilecek ihtilaflarda delil niteliğinde olduğundan ve taraflar arasındaki sözleşmesel ilişkiyi açıklayan ya da netleştiren beyanların kayıt edilebilmesi, taahhüt, beyan, ibra, feragat gibi kayıtların ispat edilebilmesi amacıyla işlenmekte ve saklanmaktadır.

 

 

 1. Kişisel Verilerinizin Aktarılması ve Aktarılma Amacı (KVKK 10.c)

 

İşbu mail aracılığıyla ilettiğiniz kişisel verileriniz, Kadooğlu Petrolcülük Taşımacılık Ticaret Sanayi İthalat Ve İhracat Anonim Şirketi adına lisanslı Microsoft Office 365 mail alt yapısında saklanmaktadır.

 

Ayrıca herhangi bir hukuki ihtilaf yaşanması durumunda, hukuki ihtilafın aramızda iyi niyet çerçevesinde çözümlenebilmesi amacıyla veya yasal süreçlerin başlatılması için arabulucuya başvurulmasının zorunlu olması durumunda arabulucu ile Firma’nın yetkilisinin, irtibat kişisinin kimliği, iletişim adresi gibi kişisel verileri paylaşılabilmektedir. Yine aynı şekilde, herhangi bir ihtilaf yaşanması ihtimal dahilinde olan durumlarda ya da gerçekleştireceğimiz bir işlemde ya da sizin tarafınızdan gerçekleştirilen bir işlem karşısında hukuki durumumuzun ne olduğunu anlamak amacıyla ya da yasal haklarımız hakkında bilgi almak amacıyla ya da yasal sürecin başlatılması amacıyla avukatlarımız ile Firma’nın yetkilisinin, irtibat kişisinin kimliği, iletişim adresi gibi kişisel verileri paylaşılabilmektedir.

 

 1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi (KVKK 10.ç)

 

Şirketimize gönderebileceğiniz e-postalarda bizimle paylaşabileceğiniz kişisel verileriniz Kanun’un 5. Maddesinde kaleme alınan “ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş̧ olması”, “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi”, “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”, “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” ve “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması“ hukuki sebebi ile tamamen veya kısmen otomatik yolla işlenmektedir.

5. Kanuni Haklarınız (KVKK 10.d)

 

Kanun’un 11. Maddesinde haklarınız kaleme alınmış olup bu madde kapsamında aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu belirtmek isteriz:

 

 1. a) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme;
 2. b) kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme;
 3. c) kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme;

ç) kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme;

 1. d) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme;
 2. e) Kanun’un 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme;
 3. f) kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme;
 4. g) kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme; ve

ğ) kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması halinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Burada yer alan haklarınız konusunda taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre bize (Kadooğlu Petrolcülük Taşımacılık Ticaret Sanayi İthalat Ve İhracat Anonim Şirketi) iletebilir ve sizin için hazırladığımız KVKK Talep Formu’muzu kullanabilirsiniz.

Haklarınız

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 11. Maddesinde, ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (bundan sonra “Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır), kendisiyle ilgili kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme (KVKK 11.1.a), işlenen kişisel veriler varsa bunlar hakkında bilgi talep etme (KVKK 11.1.b), kişisel verilerin işlenme amacını ve bu amaçlar doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenme (KVKK 11.1.c), yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme (KVKK 11.1.ç), kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme (KVKK 11.1.d), Kanun’un 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme (KVKK 11.1.e), yukarıda (d) ve (e) bentlerinde uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme (KVKK 11.1.f), işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme (KVKK 11.1.g), kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme (KVKK 11.1.ğ) gibi bir takım haklar tanınmıştır. 

İşbu kapsamdaki taleplerinizi Kadooğlu Petrolcülük Taşımacılık Ticaret Sanayi İthalat Ve İhracat A.Ş.’ye aşağıda detaylı olarak açıklanan usul ve yöntemlerle iletebilirsiniz. Taleplerinize daha hızlı ve doğru bilgiler verebilmemiz ve talepleriniz doğrultusunda daha etkin bir aksiyon alabilmemiz için sizin için hazırlamış olduğumuz hazır Başvuru Formu’nu doldurarak bize iletebilirsiniz. 

Kanunu’nun 13’üncü maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5’inci maddesi uyarınca; bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların Türkçe yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

Başvuru Kanalları

Aşağıda, yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılabileceğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

BAŞVURU YÖNTEMİ

BAŞVURUNUN YAPILACAĞI ADRES

BAŞVURU GÖNDERİMİNDE
BELİRTİLECEK BİLGİ

Yazılı Başvuru 

(Başvuru sahibinin kimliğini tevsik edici belge ile şahsen başvurusu) 

DÜNYA TİCARET MERKEZİ A.Ş. A1 BLOK KAT.10 BAKIRKÖY/İSTANBUL

Zarfın üzerine 

“KVKK Bilgi Talebi” 

yazılacaktır.

Noter Kanalıyla

DÜNYA TİCARET MERKEZİ A.Ş. A1 BLOK KAT.10 BAKIRKÖY/İSTANBUL

Tebligatın konu kısmına “KVKK Bilgi Talebi”
yazılacaktır.

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Yoluyla

kadoglupetrolculuk@hs01.kep.tr

E-posta’nın konu kısmına
“KVKK Bilgi Talebi”
yazılacaktır

Güvenli elektronik imza,
Mobil İmza ya da
Sistemimizde kayıtlı 

E-posta adresi yoluyla

kvkk@kadooglu.com 

E-posta’nın konu kısmına
“KVKK Bilgi Talebi”
yazılacaktır.

 

Başvuru Usulü

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ(10/03/2018 tarih ve 30356 sayılı R.G.) uyarınca başvurularınızda (a) adınızın, soyadınızın ve imzanızın, (b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarasının, (c) tebligata esas yerleşim yerinizin veya iş yeri adresinizin, (ç) varsa bildirime esas elektronik posta adresinizin, telefonunuzun ve faks numarasının, (d) talep konusunun ve ayrıca konuya ilişkin bilgi ve belgelerinizin başvuruya eklenmesi gerekmektedir. 

Başkası adına başvuruda bulunmaktaysanız, yetkili makamlar tarafından düzenlenmiş veya onaylanmış ve Kanun kapsamında başvuru yapmaya yetkili olduğunuzu gösteren belgeleri (kişisel veri sahibinin velisi /vasisi olduğunu gösterir belge, kişisel verileriniz kapsamında talepte bulunma yetkisini açıkça içerir vekaletname gibi) başvurunun ekinde gönderiniz. 

Kişisel verilerinizle ilgili olarak aşağıdaki Başvuru Formu’nu kullanabilirsiniz. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirketimiz ek evrak ve malumat (nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız Kanunu’nun 13’üncü maddesinin 2’inci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren en geç otuz gün içinde yazılı olarak ücretsiz yanıtlandırılacaktır. Ancak, yazılı cevap verilecek durumlarda on sayfaya kadar ücret alınmayacak, on sayfayı geçen her bir sayfa için Kurulca belirlenen işlem ücreti (1 TL) alınacaktır.

BAŞVURU FORMU

 

 1. Talepte Bulunan Başvuru Sahibi’nin

Adı Soyadı : ………………………………………………

TC Kimlik Numarası : ………………………………………………

Yabancılar İçin Uyruk 

ve Pasaport Numarası : ………………………………………………

Tebligata Esas İşyeri 

veya İkamet Adresi : ………………………………………………

Bildirime Esas E-posta Adresi : ………………………………………………

Telefon Numarası : ………………………………………………

Başkası adına başvuruda bulunulmakta ise

Açıklamalar : ………………………………………………

 

 1. Başvuru Sahibi’nin Şirketimiz ile olan ilişkisi 
 • Firma Çalışanı 

Çalıştığı Bölüm: ..………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….……………………..

 • Eski Çalışan

Çalıştığı bölüm ve dönem: ……………………………………………………………

…………………………………………………………………….……………………..

 • Tedarikçi

Sunulan ürün ve/veya hizmet ve zamanı: ………………….……………………….

…………………………………………………………………….……………………..

 • Müşteri

Hizmet alınan dönem: …………………………………………………………………

…………………………………………………………………….……………………..

 • İnternet Sitesi Kullanıcısı
 • Ziyaretçi

Ziyaret etme nedeni ve zamanı: …………….……………………………………….

…………………………………………………………………….……………………..

 • Diğer
 • İş Başvurusu/CV Paylaşımı yaptım.
 • İnternet Sitesi İletişim Bölümü üzerinden mesaj gönderdim.
 • 3. Kişi Firma Çalışanı
 • Diğer: …………………………………………………………………….………..

…………………………………………………………………….……………………

Kadooğlu İnternet Sitesi Kullanım Şartları

İnternet sitemizi ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz. İşbu internet sitesini herhangi bir şekilde kullanmanız burada belirtilen Şart ve Koşulları kabul ettiğiniz anlamına geldiğinden, lütfen bu belgedeki Şart ve Koşulları dikkatle okuyun.

Bu sitede “biz”, “bizim,” ve “Kadooğlu” ifadeleri Kadooğlu Petrolcülük Taşımacılık Ticaret Sanayi İthalat ve İhracat A.Ş. ve bağlama göre bağlı şirketlerinden birini anlatır. “Siz” bu internet sitesine erişim sağlayan ve/veya kullanan kişileri anlatır.

İşbu sözleşme (bundan sonra kısaca “Sözleşme” olarak anılacaktır), sitemiz kullanıcısı siz ve Kadooğlu Petrolcülük Taşımacılık Ticaret Sanayi İthalat ve İhracat A.Ş.. arasında akdedilen ve aşağıdaki hususlarda mutabık kalındığını gösterir resmi bir sözleşmedir. 

Kadooğlu Petrolcülük Taşımacılık Ticaret Sanayi İthalat ve İhracat A.Ş. iletişim adresi: Dünya Ticaret Merkezi A.Ş. A1 Blok Kat.10 Bakirköy/İstanbul

Kadooğlu Petrolcülük Taşımacılık Ticaret Sanayi İthalat ve İhracat A.Ş. MERSIS: 0486015939500011

İlgi: İnternet Sitesi Kullanım Şartları, 

 

Kadooğlu Türkiye Cumhuriyeti’nin, güncel olarak, https://www.kadooglu.com/ adresinde hizmet veren internet sitesini (bundan sonra kısaca “Site” olarak anılacaktır) kullanmakla ve aşağıda da belirtildiği üzere, işbu Site üzerinden sunulan hizmetlerden herhangi birini kullanmakla, Site’nin kullanıcısı olduğunuzu ve bu sıfatla ve de Site’de sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam ettiğiniz sürece işbu Sözleşme’de düzenlenen kullanım şartlarıyla bağlı olduğunuzu kabul etmiş ve bunlara uyacağınızı taahhüt etmiş olursunuz. 

Site’de sunulan hizmetlerden kimilerinin kullanımı ek bazı kurallarla düzenlenebilecek olup, söz konusu hallerde sizden anılan ek kuralları kabul ettiğinizi ilgili hizmetlerin kullanımına erişiminiz sırasında beyan etmeniz istenebilecektir. Adı geçen ek kurallar, ilgili hizmetten faydalanmaya başladığınız anda yürürlüğe girecek olup, işbu Sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır. Ayrıca, Kadooğlu Gizlilik Politikası da işbu Sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olup, Site’yi kullanımınız sırasında Kadooğlu ile paylaştığınız bilgilerinizin tarafımızdan toplanması ve Kadooğlu’nun işbu bilgiler üzerindeki haklarını düzenlenmektedir. Bu nedenle, Site’yi kullanmadan ve sunulan hizmetlerden faydalanmaya başlamadan önce işbu Gizlilik Politikası’nı da okumanız gerekmektedir. 

EĞER İŞBU SÖZLEŞME VE AYRILMAZ BİR PARÇASI OLAN GİZLİLİK POLİTİKASI’NDA DÜZENLENEN HUSUSLARLA BAĞLI OLDUĞUNUZU KABUL ETMİYORSANIZ, SİTEDEN VE SUNULAN HİZMETLERDEN FAYDALANMAYIZ.

Kadooğlu, sunduğu hizmetlerde değişiklik yapma, yeni hizmetler sunma ve/veya mevcut hizmetleri kaldırma haklarını saklı tutmakta olup, işbu Sözleşme tüm eklenen, değiştirilen ve/veya kaldırılan hizmetler için geçerliliğini koruyacaktır. 

İşbu Sözleşme ve ayrılmaz bir parçası olan Gizlilik Politikası, herhangi bir zamanda ve Kadooğlu’nun tek taraflı iradesiyle, bildirim yapılarak veya yapılmadan değiştirilebilir. Belirtilen şekilde değişik yapılması halinde, işbu Sözleşme’nin ve ayrılmaz parçası Gizlilik Politikası’nın değişik güncel metinleri Site’nin ana sayfasında yayımlanacaktır ve değişiklikler yayımlanma tarihinde yürürlüğe girecektir. Değişiklikler yayımlandıktan sonra Site’yi kullanmaya ve sunulan hizmetlerden faydalanmaya devam etmeniz işbu değişiklikleri kabul ettiğiniz ve onlarla bağlı olduğunuzu beyan ettiğiniz anlamına gelecektir. Sözleşme’nin ve ayrılmaz parçası Gizlilik Politikası’nın son güncellenme tarihini, metinlerin en sonuna bakarak teyit ediniz. Güncellenme tarihlerini takip edebilmeniz amacıyla, Kadooğlu tarafından Sözleşme’nin ve ayrılmaz parçası Gizlilik Politikası’nın en sonunda son değişiklik tarihi belirtilecektir. Bu nedenle, güncel metinlerden haberdar olabilmek için, düzenli olarak Sözleşme’yi ve Gizlilik Politikası’nı Site üzerinden takip etmeniz gerekmektedir.

 

SİTENİN ve HİZMETLERİN KULLANIMI

Site kullanıcıları ve sunulan hizmetlerden faydalanmak için bilgilerini bizimle paylaşmış olan kullanıcılar aşağıdaki hususları kabul ve taahhüt ederler:

Şifre ve Güvenlik: Sitedeki bazı hizmetlerden faydalanabilmeniz için iletişim bilgilerinizi paylaşmanız gerekmektedir ve işbu iletişim bilgilerinizin ve diğer bilgilerinizin gizliliğini temin etmek kullanıcıların sorumluluğundadır. Özellikle e-posta şifrenizi kimse ile paylaşmamanız, güçlü bir şifre belirlemeniz sizin bilgi güvenliğiniz açısından önemlidir. Yine bu amaçla, özellikle her kullanımınızdan sonra oturumunuzu kapatmanız önem arz eder.

İnternet Sitesi’nde bizimle paylaşılacak bilgiler için aşağıdakiler belirlenemez:

 • Üçüncü bir kişinin yerini alma maksadıyla ona ait adı, soyadı ve sair kişisel veriler, 
 • Herhangi birine ait bir hak ve/veya o hakka ait bilgiler,
 • Yasadışı, meşru olmayan ve/veya üçüncü bir şahsı rahatsız edecek ve söz konusu üçüncü şahısların kişisel verilerini onayları olmaksızın ifşa eden ve ilgili kişilerin kişisel veri güvenliğini ihlal edecek bilgiler, notlar ve paylaşımlar. 

Üçüncü kişilerin, izni olmaksızın onlara ait kişisel verilerin paylaşılması neticesinde Kadooğlu’nun ve/veya üçüncü şahısların uğrayacağı her türlü zarardan bahsi geçen paylaşımın sahibi olan kullanıcı sorumludur.

Paylaşımlı bilgisayar kullanan kullanıcılar, kullanımları bittikten sonra ve fakat Site’den ayrılmadan önce bizimle irtibata geçebilecekleri e-posta kullanıcı hesaplarını kapatmayı kabul ve taahhüt ederler.

Diğer yandan, e-posta hesabınıza ait güvenliğin tehlikede olduğunu düşündüğünüz ve/veya şifreniz gibi giriş bilgilerinizin ya da sizinle yaptığımız yazışmaların üçüncü şahısların eline geçtiğinden şüphe ettiğinizde, vakit kaybetmeden Kadooğlu’nu bu durumdan haberdar etmeniz gerekmektedir. 

İzinsiz erişim hakkındaki bildiriminiz, Kadooğlu tarafından bir önlem alınmasını zorunlu kılmaya yeterli olmayıp, hesabınızın izinsiz kullanımı dolayısıyla doğabilecek tüm risk sizin sorumluluğunuzdadır. Site kullanıcıları, işbu maddeye aykırı hareketleri neticesinde doğabilecek hiçbir zarardan ve/veya üçüncü şahısların şifrelerini veya kişisel verilerini ele geçirmesi sonucu kişisel verilerinin rızaları hilafına kullanılmasından Kadooğlu’nun hiçbir şekilde mesul olmadığını kabul ve taahhüt ederler. 

Coğrafi Sınırlamalar: Site ve sunulan hizmetler Türkiye Cumhuriyeti sınırları dâhilindeki kullanımlar için hazırlanmıştır. Kullanıcılar, işbu Sözleşme’ye ve her türlü yerel, ulusal ve uluslararası kanunlara ve düzenlemelere riayet edeceklerini kabul ve taahhüt ederler. Yasaklanması halinde Site’nin kullanılması ve hizmetlerden yararlanılması mümkün değildir. Kullanıcılar, kendi hukuk sistemlerinde hizmetlerden faydalanılmasına izin verilmediği takdirde Site’yi ve hizmetleri kullanmamalıdırlar. 

Kayıtlı Bilgiler: Aşağıdaki hususlarla ilgili tüm sorumluluk yalnızca kullanıcılara aittir:

 • Site’ye kullanıcı tarafından sunulan bilgiler ve içerikler,
 • Hizmetlerin kullanımı sırasında kullanıcı tarafından yayımlanan, aktarılan, gönderilen ve sair her türlü erişilebilir kılınan bilgiler (bundan sonra kısaca “Gönderilen Bilgiler” olarak anılacaktır).

İhlallerin Bildirimi: İşbu Sözleşme’nin, kayıtlı kullanıcılar dâhil, tüm üçüncü kişiler tarafından ihlali halinde Kadooğlu’nu vakit kaybetmeden bilgilendirmeniz gerekmektedir.

Siteden ve Hizmetlerden Faydalanmanın Kısıtlanması: Tamamen Kadooğlu’nun takdirinde olmak üzere Kadooğlu, uygun olmadığını düşünebileceği ve/veya yasadışı bir eylem teşkil edebilecek ya da bu İnternet Sitesi için yürürlükteki yasalarca yasaklanan faaliyetleri yasaklayabilir. 

Kullanıcılar, aşağıda sayılanlar da dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, aşağıda belirtilen konularda, içerik ve bilgi aktarımı ve faaliyetlerde bulunmaları durumunda Kadooğlu’nu her türlü sorumluluktan ari kılacaklarını, Kadooğlu’nun işbu faaliyetler nedeniyle hiçbir sorumluluğunun olmadığını kabul ve taahhüt ederler:

 • Üçüncü şahıslara ait olup izin alınmaksızın kullanılan kişisel veriler,
 • Virüs, zaman bombası, Truva atı, cancelbotlar (bir internet sunucusunda çalışan ve istenmeyen mesajları otomatik olarak internetteki gruplara gönderen program ya da botlardır), solucanlar ve diğer zararlı ya da bozuk kodlar, bileşenler ya da cihazları içeren hizmetler/programlar üzerinden Site’ye erişim sağlanmayacaktır,
 • Site’ye ve hizmetlere erişim için scriptleri, botları ya da diğer otomatikleştirilmiş teknolojileri kullanan bilgi ve içerik,
 • Site’yi ve hizmetleri, zincir mailleri, gereksiz ve kimliği belirsiz mailler göndermek için kullanan bilgi ve içerik,
 • Spam, spim (IM servislerinde kullanılan SPAM tipi), phising, trolling (kullanıcıları internet ortamında bir siteye çekmeye çalışmak) gibi aktivitelerin herhangi bir şekilde kullanıldığı bağlantılar,
 • Telif ve marka haklarını, ticari sırları, patent veya diğer fikri hakları ihlal eden ve bunları içeren ama bunlarla sınırlı olmayan, üçüncü kişilerin telifli içeriklerini, ticari markalarını onların uygun rızalarını almadan kullanan ya da üçüncü kişilerin bilgilerini (ticari sır olarak korunup korunmadığına bakılmaksızın) gizlilik yükümlülüğünü ihlal ederek kullanan yahut yayan bilgi ve içerik,
 • Herhangi bir solucan, virüs ya da diğer zararlı, yıkıcı ya da bozucu kod ya da programları yaymak ya da iletmek,
 • Kasten ya da kasten olmadığı önemsenmeksizin, yasal mevzuatı ihlal eden bilgi ve içerik (işbu yasal mevzuat işbu Sözleşme’ye uygulanan hukuku, kullanıcıların servis sağlayıcısının ve bilgisayarının bulunduğu yasal düzeni ve kişisel verileri paylaşılan kişilerin bulunduğu yer hukukunu kapsamaktadır),
 • Kendi kimlik bilgilerini gizlemek için Internet Protokolü (IP) başlıklarını taklit eden ya da aksi halde tanımlama bilgilerini değiştirmek için kullanan,
 • İş başvurusu da dâhil olmak üzere, yanıltıcı, sahte ve eksik olarak Kadooğlu’nu sunulan bilgi ve içerik,
 • Site’yi, hizmetleri, servis sağlayıcılarını ve Sitenin bağlı olduğu internet ağlarını engelleyen veya bozan, ya da, Sitenin bağlı olduğu internet ağlarının herhangi bir gerekliliğine, sözleşmelerine, düzenlemelerine aykırı bilgi ve içerik,
 • Diğer kullanıcılar hakkında bilgi toplayan ve biriktiren içerik,
 • Diğer internet kullanıcılarının bilgilerini toplamak ve dağıtmak dâhil, ancak bununla sınırlı olmayacak şekilde, uygulanan hukukun izin verdiği haller müstesna olmak üzere, üçüncü şahısların özel hayatlarını ihlal eden her türlü faaliyete katılım sağlayan bilgi ve içerik,
 • Kadooğlu sunucularına ya da ağa herhangi bir şekilde virüs içeren yazılım ya da herhangi bir bilgisayar kodu, dosyası ya da herhangi bir bilgisayarın yazılımını, donanımını ya da haberleşme aracını engelleme, yok etme ya da çalışma fonksiyonlarını sınırlayan herhangi bir programı yüklemek ya da yayınlamak,
 • Bu İnternet Sitesi’ni Kadooğlu’nun, çalışanlarına veya başka kişilere hakaret ve iftirada bulunmak veya Kadooğlu’nun itibarını lekeleyecek başka herhangi bir eylemde bulunmak için kullanmak,
 • Bu İnternet Sitesi’ne yukarıdakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, kanaatimizce rahatsızlık veya hasar veren veya Kadooğlu veya üçüncü tarafın sistem veya ağ güvenliğini ihlal eden, onur kırıcı, müstehcen, tehdit eden, pornografik veya herhangi bir şekilde kanun dışı herhangi yetkilendirilmeyen materyaller gönderilmesi veya iletilmesi.

İşbu maddenin ihlali nedeniyle ortaya çıkacak her türlü zararın tazmini kullanıcının sorumluluğunda olup, Kadooğlu’nun, iş ortaklarının veya yöneticilerinin, idarecilerinin, çalışanlarının ve sair kişilerin uğradığı zararlar tam ve eksiksiz olarak tazmin edilecektir. Kullanıcıların bu mesuliyeti mutlaktır.

Gerçeğe Aykırı Bilgi Yasağı: Kullanıcılar, Kadooğlu’na sahte, yanlış yönlendirici veya gerçeğe aykırı bilgiler vermemeyi kabul ve taahhüt ederler. Kadooğlu’na aktarılmış olan bilgilerin daha sonradan sahte, yanlış yönlendirici veya gerçeğe aykırı hale gelmesi halinde, söz konusu değişiklik derhal Kadooğlu’na bildirilecektir.

Dürüstlük Kuralına Uygun ve Tek Profil: Site’de sunulan hizmetlerden faydalanmak isteyen kullanıcılar, eş zamanlı olarak tek bir başvuru yapabilirler. Yanlış ve yanıltıcı olacak şekilde farklı başvurularda bulunulamaz. 

Kadooğlu Çalışanlarını ve Temsilcilerini Taciz Etme Yasağı: Kullanıcılar Kadooğlu’nun sunulan hizmetler için görevlendirilmiş çalışanlarını ve temsilcilerini taciz etmeyeceklerini, rahatsız edici, sindirici ve tehditkâr davranışlarda bulunmayacaklarını kabul ve taahhüt ederler.

Yasal ve Meşru İfşa: Kullanıcılar, aktardıkları bilgilerin, yürürlükteki mevzuat tarafından öngörülmesi halinde, tek taraflı olarak ve izne gerek olmaksızın, aşağıdaki hallerde Kadooğlu tarafından ifşa edilebileceğini kabul ve beyan ederler: 

 • Yasalara uymak, yasaların ve yasal prosedürlerin uygulanabilmesi için gereklilikleri yerine getirmek;
 • Kadooğlu’nun veya üçüncü kişilerin haklarını, mülkiyetlerini korumak;
 • Herhangi birisi (kullanıcılar dâhil olmak üzere) zarar verilmek veya şiddete maruz bırakılmakla tehdit edildiğinde, işbu kişinin sağlığını ve/veya güvenliğini temin etmek;
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. Maddesinin 2. Fıkrasında ve 6. Maddesinin 3. Fıkrasında sayılan işleme şartlarının bulunması durumunda.

Garantiden Muafiyet: Bu İnternet Sitesi’nde yer alan tüm bilgilerin doğru ve eksiksiz olması için tüm makul çabayı göstermemize rağmen bu İnternet Sitesi’nde yer alan bilginin doğru veya eksiksiz olmamasından sorumlu tutulamayız. Bu İnternet Sitesindeki materyale güvenmenizden doğan sorumluluk tarafınıza aittir. Materyalde ve bu İnternet Sitesi’nde bulunan bilgilerde yapılan her tür değişikliği takip etme sorumluluğunun tarafınıza ait olduğunu kabul edersiniz. İşbu bölüm, uygulanacak mevzuatın izin verdiği en geniş kapsamda uygulama alanı bulacaktır. Kadooğlu, hizmetleri “olduğu gibi” ve “uygulanabilirlik” temelinde sunmakta olup, zımni veya açık, sözleşmesel ya da sair şekillerde, hizmetlerin ve sitenin (içlerinde mevcut bilgiler dâhil olmak üzere) ticari veya bireysel kullanımına ilişkin ve ihlallere karşı hiçbir teminat vermemektedir. Kadooğlu, hizmetlere bağlanım ve erişim ile ilgili hiçbir teminat sunmadığından, hiçbir yükümlülük altında değildir.

Ayrıca, doğrudan Kadooğlu tarafından sunulmayan ve fakat servisler aracılığıyla erişilebilen her türlü fikir, teklif, beyan ve sair bilgi veya içerik, tamamen onu yayınlayana ait olup Kadooğlu’na karşı ileri sürülemez. İşbu içerik ve bilgiyi yayımlayanlar onlara ait tüm sorumluluğu haizdirler.

Kadooğlu ve sözleşmeli tarafları kullanıcıların verdiği bilgileri doğrulamak için çeşitli yöntemler kullanabilirler. Yine de, bu yöntemlerin hiçbirisi mükemmel değildir ve kullanıcılar, Kadooğlu’nun ve sözleşmeli taraflarının, verilen bilgilerin yanlışlığının tespitinden sorumlu olmadığını kabul ve beyan ederler.

Deneme Fonksiyonları: Zaman zaman Kadooğlu yeni “deneme” (beta) sürümler ve fonksiyonlar ile kullanıcılarının hizmetlerden faydalanma deneyimini sınayabilir. Bu sürümler ve fonksiyonlar yalnızca deneyim geliştirmek amaçlı olup hiçbir şekilde vaat edilmemektedir ve Kadooğlu’nun tek taraflı iradesiyle her zaman değiştirilebilir ve kaldırılabilir. İşbu Sözleşmenin “Garantiden Muafiyet” başlıklı bu bölümünün hükümleri söz konusu deneme sürümler ve fonksiyonlar için de aynen geçerli ve yürürlüktedir.

Kadooğlu’na Ait Olmayan Eylemlerden Sorumsuzluk: Uygulanacak olan mevzuatın öngördüğü en geniş sınırlar dâhilinde Kadooğlu, hiçbir şart ve koşulda, kullanıcılardan ve/veya servislerden faydalanan sair kişilerden kaynaklanan doğrudan yahut dolaylı, genel, özel, tekrar eden ve telafi edici hiçbir zarardan sorumlu değildir. Yanlış beyanlar ile kaydolmuş ve/veya diğer kullanıcıları manipüle etmek yahut onlara zarar vermek amacında olan kullanıcıların davranışlarından kaynaklanan itirazlar, kayıplar ve zararlar dolayısıyla ileri sürülebilecek sorumluluk da bu hükme tâbidir.

Aktarım: Bu İnternet Sitesi’ne elektronik posta veya başka yollarla aktardığınız kişisel olmayan her tür yazışma veya veri, soru, yorum, öneri gibi materyalin gizli ve tescilli olmadığı kabul edilecektir. 

Aktardığınız veya yayınladığınız her şey Kadooğlu’nun mülkü haline gelir ve çoğaltma, kamuya açma, aktarma, yayınlama, yayımlama ve ilan etme dahil olup bunlarla sınırlı olmaksızın herhangi bir amaçla kullanılabilir. Ayrıca, Kadooğlu bu İnternet Sitesi’ne gönderdiğiniz herhangi bir yazışmadaki her tür fikri, grafik sanat çalışmasını, icadı, geliştirmeyi, öneriyi veya konsepti (ürün geliştirme, üretme, reklam ve pazarlama dahil olup bunlarla sınırlı olmaksızın) herhangi bir amaçla kullanmakta serbesttir. Söz konusu kullanım bilgileri, ibraz eden tarafa tazminat hakkı vermez. Bilgileri göndererek ibraz ettiğiniz materyal/içeriğin sahibi olduğunuzu, bunların iftira niteliğinde olmadığını ve Kadooğlu tarafından kullanımının herhangi bir üçüncü kişinin haklarını ihlal etmeyeceğini ya da yürürlükteki yasaların ihlaliyle karşı karşıya bırakmayacağını garanti edersiniz. Kadooğlu’na gönderilen bilgileri kullanmakla yükümlü değildir.

Fikri Mülkiyet Hakları: Bu İnternet Sitesi’ndeki her tür metin, resim ve diğer materyale ait tüm telif hakları, ticari markalar ve diğer fikri mülkiyet hakları Kadooğlu’na aittir veya ilgili sahibinin izniyle siteye dahil edilmiştir.

Bu İnternet Sitesi’nde gezinebilirsiniz ve yazdırma veya bir sabit diske indirme yoluyla ya da başka şahıslara iletme amacıyla alıntılarını çoğaltabilirsiniz. Bu, yalnızca hiçbir telif hakkını veya patent bildirimini ihlal etmemeniz ve bu tür çoğaltmaların üzerinde aşağıdaki ticari markanın görünmesi kaydıyla yapılabilir. Bu İnternet Sitesi’nden çoğaltılan hiçbir şey satılamaz veya ticari kazanç amacıyla dağıtılamaz, değiştirilemez ve başka herhangi bir tür çalışmaya, yayına veya internet sitesine dahil edilemez.

®Kadooğlu, tescili bir ticari markadır. Tüm hakları saklıdır.

Bu İnternet Sitesi’nde sergilenen ticari markalar, logolar, karakterler ve hizmet markaları (topluca “Ticari Markalar”) Kadooğlu’na aittir. Bu İnternet Sitesi’nde bulunan hiçbir şey, sitede sergilenen herhangi bir Ticari Marka’ya ait lisansın veya kullanım hakkının verildiği şeklinde yorumlanamaz. Bu İnternet Sitesi’nde sergilenen Ticari Markaları veya diğer herhangi bir içeriği, işbu Şart ve Koşullar’da belirtilen durumlar hariç kullanmanız ve her halükârda kötüye kullanmanız kesinlikle yasaktır. Ayrıca Kadooğlu’nun fikri mülkiyet haklarını, gerekli hallerde yasaların izin verdiği ölçüde hukuki ve cezai olarak sonuna kadar koruyacağı, korumak için hukuken mümkün ve geçerli her türlü tedbiri alacağı burada açıkça beyan edilir.

Gizli Bilgilerin Kullanımı Yasağı: Kullanıcılar;

 • Üçüncü kişilere ait Kişisel Verileri,
 • Gizli Bilgileri,
 • Sair telif haklı içeriği, ticari markayı, hizmetler aracılığıyla elde edilebilecek müseccel bilgileri, 

Kadooğlu’nun veya işbu bilgilerin sahibinin önceden alınmış muvafakati olmadıkça, yayınlamamayı, kopyalamamayı, aktarmamayı, ifşa etmemeyi, kamuyla paylaşmamayı, bunlardan türev herhangi bir çalışma yapmamayı, yaymamayı, bunları ticari amaçlı kullanmamayı ve/veya bunların kopyasını çıkartmamayı kabul ve taahhüt ederler.

Başka İnternet Siteleri’ne Bağlantılar: Site’de, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, reklam verenler gibi Kadooğlu’nun sahibi olmadığı üçüncü kişilerin internet sitelerine linkler (bağlantılar) verilmiş olabilir ve bu durumda Kadooğlu bu diğer internet sitelerinin içeriği, verdiği bilgilerin doğruluğu veya bu sitelerin işlevinden hiçbir sorumluluk kabul etmez. Bağlantılar iyi niyetle verilmiştir ve Kadooğlu bağlantı verdiğimiz diğer internet sitelerinde daha sonra yapılan değişikliklerden sorumlu tutulamaz. Başka internet sitelerine bağlantı verilmesi bu sitelerin Kadooğlu tarafından desteklendiği anlamına gelmez. Sitemizde bağlantı verilen reklamlara veya sponsorların düzenlediği çekilişlere veya tanıtımlara katılımınız, bu sitelerle olan bireysel yahut ticari ilişkileriniz (ki burada, malların ve hizmetlerin teslimi ve ödemesi dâhil, işbu reklam verenlere ve sponsorlara iradi olarak verdiğiniz her türlü kişisel bilgiler, onlara taahhüt ettiğiniz her türlü kurallar, şartlar ve akdi beyanlar) tamamen sizin sorumluluğunuzdadır. Kullanıcılar, bu tür ilişkileriniz, reklam veren ve sponsor firmalar ile bilgi paylaşımınız ve hizmet sayfalarımızda bu kişilere link verilmiş olması nedeniyle ortaya çıkabilecek zararların ve mağduriyetlerin, hiçbir şekilde Kadooğlu’nun sorumluluğunda olmadığını kabul ve taahhüt ederler.  Ziyaret ettiğiniz tüm diğer internet sitelerinin yasal ve gizlilik bildirimlerinden haberdar olmanızı ve bunları dikkatle okumanızı öneririz. 

Garantiler ve Feragatname: Bu İnternet Sitesi’ni sorumluluğu tarafınıza ait olmak üzere kullanabilirsiniz. Bu İnternet Sitesi tarafınıza “Olduğu Gibi” ve “Bulunduğu Sürece” esasında sağlanmaktadır. Dolayısıyla Kadooğlu, bu İnternet Sitesi’ndeki materyalin eksiksiz, doğru, güvenilir, güncel olduğu ve üçüncü tarafların haklarını ihlal etmediği; bu İnternet Sitesi’ne erişimin kesintisiz veya hatasız olacağı; bu İnternet Sitesi’nin güvenli olacağı şeklinde açık, zımni, yasal veya (ticari amaçlarla kullanılabilirlik veya tatmin edici özellik ve belirli bir amaca uygun zımni garantileri dahil) herhangi bir tür garanti vermemektedir ve bu manadaki her tür beyan ve garanti işbu belgede reddedilir. 

Lütfen belirli yargı alanlarının zımni garantilerin hariç tutulmasını kabul etmeyebileceği, dolayısıyla bu istisnanın sizin için geçerli olmayabileceği hususuna dikkat edin. Lütfen yerel kanunları kontrol edin. İşbu hallerde, yerel mevzuatın izin verdiği maksimum ölçüde sorumluluk sınırlandırmamız geçerli olacaktır. 

Yükümlülükler: Kadooğlu ve/veya bu İnternet Sitesi’nin bizim adımıza yaratılmasında, üretilmesinde veya dağıtılmasında çalışan diğer herhangi bir taraf bu İnternet Sitesi’ne erişiminizden, Site’yi kullanmanızdan, kullanamamanızdan, İnternet Sitesi’nin içeriğinin değişmesinden ya da bu İnternet Sitesi’ndeki bir bağlantı yoluyla eriştiğiniz başka herhangi bir internet sitesinden ya da bize gönderdiğiniz elektronik posta mesajları sonucunda yaptığımız veya yapmadığımız herhangi bir şeyden kaynaklanan doğrudan, arızi, dolaylı veya ceza gerektiren herhangi bir hasar, maliyet, kayıp veya tazminat için herhangi bir yükümlülük veya sorumluluk kabul etmez.

Ayrıca Kadooğlu bu İnternet Sitesi’ndeki herhangi bir içeriğe erişmeniz, bu içeriği kullanmanız veya indirmeniz nedeniyle bilgisayar donanımınıza veya başka herhangi bir malınıza bulaşabilecek virüsler nedeniyle yaşanabilecek kayıplardan hiçbir şekilde sorumlu değildir. Bu İnternet Sitesi’nden herhangi bir materyal indirmeye karar verirseniz, bunun sorumluluğu tarafınıza aittir.

Yürürlükteki yasanın izin verdiği ölçüde bu İnternet Sitesi’ni kullanmak veya bu İnternet Sitesi’ne erişim sağlamaktan doğabilecek tüm haklarınızdan açıkça feragat etmektesiniz.

Kadooğlu, bu İnternet Sitesi’ne veya Site’nin herhangi bir özelliğine veya ilgili herhangi bir özellik veya parçasına erişiminizi herhangi bir zamanda haber vermeksizin kısıtlama, askıya alma veya sona erdirme hakkını saklı tutmaktadır. 

Kadooğlu’nun ve/veya bu İnternet Sitesi’nin yaratılmasında, üretilmesinde veya dağıtılmasında çalışan herhangi bir tarafın bu İnternet Sitesi’nde sağlanan materyal ve hizmetleri sürdürme veya bunlarla bağlantılı herhangi bir düzeltme, güncelleme veya sürüm çıkarma sorumluluğu yoktur. Bu İnternet Sitesi’nde sağlanan her tür materyal önceden bildirilmeden değiştirilebilir.

Yargı Yetkisi ve Geçerli Kanun: Kadooğlu bu İnternet Sitesi’nde yer alan materyal ve bilgilerin tüm ulusal kanunlarda veya dillerde uygun veya mevcut olduğuna dair bir beyanda bulunmamaktadır.

Tarafınız ve Kadooğlu, bu İnternet Sitesi’nin kullanımından kaynaklanan veya kullanımıyla ilgili her tür ihtilaf veya davanın Türk hukukuna tabi olduğu hususunda mutabakata varır.

İletişim ve Gizlilik: Hizmetlerdeki değişikliklerin yahut özel tekliflerin kullanıcılara bildirilmesi ve servislerle ilgili iletişim kurulabilmesi için Kadooğlu kullanıcılara, rızaen bildirilmiş olması halinde, telefon aracılığıyla ulaşabilir veya kullanıcıların bildirdikleri e-posta adreslerine e-posta gönderebilir. Kullanıcılar bu şekilde e-posta veya telefon aracılığıyla yahut rızaen bildirilmiş herhangi bir ticari iletişim kanalı üzerinden kendisi ile iletişim kurulmasını istemiyorlarsa, Gizlilik Politikası’nda belirtilen şekillerde tercihlerini değiştirebilirler.

Sözleşmenin Yürürlüğü ve Sona Ermesi: İşbu Sözleşme, kullanıcıların Site’yi veya hizmetleri kullanmaları anında kendiliğinden yürürlüğe girecek olup kullanımız sona ermediği müddetçe yürürlükte kalacaktır. Kadooğlu, herhangi bir sebep göstererek yahut hiçbir sebep göstermeksizin ve bildirimde bulunmaksızın, kullanıcılarının hizmetlere erişimini derhal askıya alma veya sona erdirme hakkını saklı tutar. Ayrıca Kadooğlu, tek taraflı iradesiyle, kullanıcılarının hesap bilgilerini veya verilerini servislerden ve her türlü arşivden kaldırma hakkını da saklı tutar. 

Başvuruların Herhangi Bir Zamanda İptal Edilmesi: Kullanıcılar, iş başvurusu, teklif talebi ya da görüş bildirimi gibi herhangi bir hizmete ilişkin kayıtlarının ve/veya paylaşımlarının ve bu süreçte temin ettikleri bilgilerin herhangi bir zamanda revize edilmesini talep edebilirler ya da sona erdirebilirler. Kullanıcılar, işbu talepleri için kvkk@kadooglu.com e-posta adresi üzerinden bizimle irtibata geçebilirler. 

Bu talebinizin yerine getirilmesi amacıyla, talebiniz ile ilgili bir işlem yapmadan önce IT Birimi çalışanlarımız, sizden kişisel tanımlayıcı bilgileriniz de dâhil olmak üzere kimlik bilgilerinizi ve diğer ayrıntıları doğrulamanızı isteyebilir.

Bölünebilirlik: İşbu Sözleşmenin kimi düzenlemelerinin yetkili merciiler tarafından geçersiz bulunulması halinde, kullanıcılar, söz konusu geçersiz düzenlemenin, taraf iradelerine en uygun ve taraf yükümlülüğünün bertarafına en az imkân tanıyan düzenlemeler ile değiştirileceğini ve işbu Sözleşmenin geri kalanının geçerliliğine halel getirmeyeceğini kabul ve taahhüt ederler.

Sözleşme Bütünlüğü: İşbu Sözleşme, kullanıcılar ile Kadooğlu arasında, kullanıcıların Site’yi kullanımını ve servislerden faydalanmasını düzenleyen esas sözleşme olup, daha önce aynı amaçla düzenlenmiş ve akdedilmiş diğer sözleşmelerin yerini almıştır. 

İş Birliği Yasağı: Kullanıcılar, işbu Sözleşme’den ve Site’nin ve hizmetlerin kullanımından dolayı, Kadooğlu ile aralarında hiçbir iş birliği ilişkisi, ortaklık, iş ilişkisi veya acentelik tesis etmediğini kabul ve beyan ederler.

Devamlılık: Aksi açıkça belirtilmedikçe, kullanıcıların hizmetlere erişiminin sonlandırılması işbu Sözleşme hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

Feragat Yasağı: Kadooğlu’nun işbu Sözleşme ile kendisine tanınmış hakları ve yetkileri kullanmaması, söz konusu hak ve yetkilerden feragat ettiği anlamına gelmez.

Kenar Başlıkları: İşbu Sözleşmenin kenar başlıkları, sadece Sözleşme içeriğini belirtmek amacıyla yazılmış olup, hiçbir akdi ya da hukuki etkiye sahip değildir.

Mücbir Sebep: Kadooğlu, kendi kontrolü haricinde gelişen koşullar ve, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, mücbir sebep, hükümet tasarrufu (herhangi bir gerekli lisansın iptali veya tekzibi dâhil), savaş, isyan veya network araçlarının, sağlayıcılarının tahribi ve sair nedenlerden dolayı, İnternet Sitesi’nde sunduğu hizmetleri sonlandırma veya askıya alma hakkını haiz olup, bu nedenle meydana gelen hiçbir zarardan sorumlu değildir.

Güncellenme Tarihi.

İşbu Sözleşme, 12 Ağustos 2020 tarihinde güncellenmiştir.Kadooğlu Petrolcülük Taş. San. İth. Ve İhr. A.Ş. 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında

İletişim Bölümü Aydınlatma Metni

Biz, Kadooğlu Petrolcülük Taş. San. İth. Ve İhr. A.Ş. (“Kadoil”) olarak, kişisel verilerinizin sizler için ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Faaliyetlerimizi icra ederken, bünyemizde bulunan kişisel verilerinizi emanet olarak görüyor ve bir “Emanetçi” sorumluluğu ile gerekli tüm idari ve teknik tedbirleri alarak kişisel verilerinizi koruyoruz. 

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. Maddesi kapsamında, https://www.kadoil.com.tr/ internet sitesinin İletişim bölümüne istinaden mesajınızı iletebilmek için bizimle paylaşabileceğiniz kişisel verileriniz ile ilgili olarak, veri sorumlusu sıfatıyla Kadoil tarafından, sizi aydınlatmak ve bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. 

İşbu Aydınlatma Metni ile Kadoil’in kimliği (KVKK 10.a), bizimle paylaşabileceğiniz kişisel verilerinizin hangi amaçlarla işleneceği (KVKK 10.b), işlenen kişisel verilerinizin kimlere hangi amaçlarla aktarılabileceği (KVKK 10.c), veri toplama yöntemlerimiz ile hukuki sebepleri (KVKK 10.ç) ve sahip olduğunuz haklarınız (KVKK 10.d) konusunda sizleri bilgilendirmeyi amaçlamaktayız.

 1. Veri Sorumlusunun Kimliği (KVKK 10.a)

İşbu internet sitesi, Kadooğlu Petrolcülük Taş. San. İth. Ve İhr. A.Ş.’ye ait olup, tarafımızla paylaşabileceğiniz kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatı ile Kadooğlu Petrolcülük Taş. San. İth. Ve İhr. A.Ş. nezdinde muhafaza edilecek ve korunacaktır. 

 1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı (KVKK 10.b)

İnternet sitesi kullanıcılarının bizimle iletişime geçmesine imkân tanımak ve bunu da mümkün olan en kolay şekilde sağlayabilmek amacıyla https://www.kadoil.com.tr/ alan adlı internet sitesinin İletişim bölümünde iletilerinizi bizimle paylaşabileceğiniz bir alan oluşturduk. 

İşbu alanda size hitap edebilmemiz ve iletinize konu hususu araştırabilmemiz için adınızı-soyadınızı, sizinle irtibat kurabilmek ve/veya iletiniz hakkında size bilgi vermek ya da iletinize cevap verebilmek için e-posta adresinizi, telefon numaranızı talep etmekteyiz ve iletinize en iyi cevabı verebilmek amacıyla iletinize konu hususu araştırabilir, bu araştırmalarda elde ettiğimiz kişisel verilerinizi işleyebiliriz. Bu bölümde ayrıca iletinizin detaylarını bizimle paylaşabilmeniz amacıyla, mesajınız alanı bulunmaktadır. Burada da bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz iletiniz doğrultusunda işlenecektir. 

 1. Kişisel Verilerinizin Aktarılması ve Aktarılma Amacı (KVKK 10.c)

Bu bölümde bizimle paylaşabileceğiniz kişisel veriler, iletişim taleplerinizi karşılayabilmek, olası şikâyetinizi araştırabilmek, olası sorularınıza cevap verebilmek veya talebinize konu işlemi gerçekleştirebilmemiz için, gerekli olduğu ölçüde, şirketimiz bünyesinde görevli ve iletinize konu ilgili bölümden sorumlu çalışma arkadaşlarımızla, bizimle gizlilik sözleşmesi çerçevesinde çalışan tedarikçilerimiz ve bizden bağımsız ancak bize hizmet veren avukatlarımız, danışmanlarımız ve sair çözüm ortaklarımızla, iletiniz kapsamında işlem yapabilmek amacıyla gerekli olması halinde Kadooğlu Grubu bünyesinde yer alan diğer grup şirketlerimiz ile ve yine gerekli olması halinde ilgili 3. Kişilerle ve resmi kurum ve kuruluşlarla paylaşılabilecektir. 

Mesajınızın, Kadooğlu Grubu bünyesinde yer alan diğer grup şirketlerimiz ile de paylaşılmasını, “Gönder” köprüsünün üzerinde yer alan kutucuğu tıklayarak talep edebilirsiniz, işbu durumda onayınız ve talebiniz doğrultusunda mesajınızı, Kadooğlu Grubu bünyesinde yer alan diğer grup şirketlerimizin iletişim talebiniz hakkında işlem yapabilmesi, şikâyetinizi araştırabilmesi, sorularınıza cevap verebilmesi veya talebinize konu işlemi gerçekleştirebilmesi için Kadooğlu Grubu bünyesinde yer alan diğer grup şirketlerimiz ile paylaşabileceğiz.

 1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi (KVKK 10.ç)

Burada bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz, Kanun’un 5. Maddesinde kaleme alınan “ilgili kişi tarafından alenileştirilmiş olması” hukuki sebebi ile ve ayrıca yine talebiniz mevcut ve/veya olası bir sözleşme ilişkisi ile ilgili ise “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması” hukuki sebebi ile ve yine talebiniz kapsamında yükümlülüklerimizin ifası ile ilgili ise “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi” hukuki sebebine ve son olarak da talebinize konu olabilecek “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması” hukuki sebebi ile işlenmektedir. 

Kişisel verileriniz, https://www.kadoil.com.tr/ alan adlı internet sitesinin İletişim bölümünden paylaşmanız suretiyle tamamen otomatik yolla işlenmektedir. 

 1. Kanuni Haklarınız (KVKK 10.d) 

Kanun’un 11. Maddesinde haklarınız kaleme alınmış olup bu madde kapsamında aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu belirtmek isteriz: 

 1. a) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme;
 2. b) kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme;
 3. c) kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme;

ç) kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme;

 1. d) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme;
 2. e) Kanun’un 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme;
 3. f) kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme;
 4. g) kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme; ve 

ğ) kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması halinde zararın giderilmesini talep etme. 

Burada yer alan haklarınız konusunda taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre bize (Kadooğlu Petrolcülük Taşımacılık Ticaret Sanayi İthalat İhracat A.Ş.) iletebilir ve sizin için hazırladığımız KVKK Talep Formu’muzu kullanabilirsiniz. 

Yayım Tarihi: 16.09.2020

Kadooğlu Petrolcülük Taş. San. İth. Ve İhr. A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bayilik Başvuru Bölümü Aydınlatma Metni

Biz, Kadooğlu Petrolcülük Taş. San. İth. Ve İhr. A.Ş. (“Kadoil”) olarak, kişisel verilerinizin sizler için ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Faaliyetlerimizi icra ederken, bünyemizde bulunan kişisel verilerinizi emanet olarak görüyor ve bir “Emanetçi” sorumluluğu ile gerekli tüm idari ve teknik tedbirleri alarak kişisel verilerinizi koruyoruz. İşbu Aydınlatma Metni, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. Maddesi kapsamında, https://www.kadoil.com.tr/ internet sitesinin Bayilik Başvuru bölümü üzerinden internet sitesine kayıt olmak isteyen kullanıcılarımızın bizimle paylaşabilecekleri kişisel verileri ile ilgili olarak, veri sorumlusu sıfatıyla Kadoil tarafından, sizleri aydınlatmak ve bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. İşbu Aydınlatma Metni ile Kadoil’in kimliği (KVKK 10.a), bizimle paylaşabileceğiniz kişisel verilerinizin hangi amaçlarla işleneceği (KVKK 10.b), işlenen kişisel verilerinizin kimlere hangi amaçlarla aktarılabileceği (KVKK 10.c), veri toplama yöntemlerimiz ile hukuki sebepleri (KVKK 10.ç) ve sahip olduğunuz haklarınız (KVKK 10.d) konusunda sizleri bilgilendirmeyi amaçlamaktayız. 1. Veri Sorumlusunun Kimliği (KVKK 10.a) İşbu internet sitesi Kadooğlu Petrolcülük Taş. San. İth. Ve İhr. A.Ş.’ye ait olup, tarafımızla paylaşabileceğiniz kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatı ile Kadooğlu Petrolcülük Taş. San. İth. Ve İhr. A.Ş. nezdinde muhafaza edilecek ve korunacaktır. 2. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı (KVKK 10.b) İşbu internet sitesi bölümü, Kadoil ile sözleşmesel bayi ilişkisi kurarak Kadoil’in ürün ve hizmetlerinin sunulması adına ve gerekli işlemlerin yürütülmesi amacıyla kişisel verileriniz işlenebilecektir. İşbu alanda size hitap edebilmemiz ve bayilik taleplerinize ilişkin gerekli değerlendirme ve işlemleri gerçekleştirebilmemiz için adınızı-soyadınızı, sizinle irtibat kurabilmek ve/veya bayilik başvurunuz hakkında size bilgi vermek ve başvurunuzun takibini sağlamak için adresinizi, iş telefon numaranızı, cep telefonu numaranızı talep etmekte ve bizimle paylaştığınız kişisel verilerinizi işlemekteyiz. Yine size daha net ve doğru bilgiler verebilmek amacıyla çeşitli araştırmalar yapabilir ve bu araştırmalarda elde ettiğimiz kişisel verilerinizi işleyebiliriz. 3. Kişisel Verilerinizin Aktarılması ve Aktarılma Amacı (KVKK 10.c) Bu bölümde bizimle paylaşabileceğiniz kişisel veriler, talebiniz hakkında işlem yapabilmek, olası sorularınıza cevap verebilmek veya talebinize konu işlemi gerçekleştirebilmemiz için, gerekli olduğu ölçüde, şirketimiz bünyesinde görevli ve başvurunuza konu ilgili bölümden sorumlu çalışma arkadaşlarımızla, bizimle gizlilik sözleşmesi çerçevesinde çalışan tedarikçilerimiz ve bizden bağımsız ancak bize hizmet veren avukatlarımız, danışmanlarımız ve sair çözüm ortaklarımızla, iletiniz kapsamında işlem yapabilmek amacıyla gerekli olması halinde Kadooğlu Grubu bünyesinde yer alan diğer grup şirketlerimiz ile ve yine gerekli olması halinde ilgili 3. Kişilerle ve resmi kurum ve kuruluşlarla paylaşılabilecektir. Mesajınızın, Kadooğlu Grubu bünyesinde yer alan diğer grup şirketlerimiz ile de paylaşılmasını, “Başvur” köprüsünün üzerinde yer alan kutucuğu tıklayarak talep edebilirsiniz, işbu durumda onayınız ve talebiniz doğrultusunda Kadooğlu Grubu bünyesinde yer alan diğer grup şirketlerimizin talebiniz hakkında işlem yapabilmesi başvurunuza yönelik işlemleri gerçekleştirebilmesi için Kadooğlu Grubu bünyesinde yer alan diğer grup şirketlerimiz ile paylaşabileceğiz. 4. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi (KVKK 10.ç) Burada bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz, Kanun’un 5. Maddesinde kaleme alınan “ilgili kişi tarafından alenileştirilmiş olması” hukuki sebebi ile ve ayrıca yine talebiniz mevcut ve/veya olası bir sözleşme ilişkisi ile ilgili ise “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması” hukuki sebebi ile ve yine talebiniz kapsamında yükümlülüklerimizin ifası ile ilgili ise “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi” hukuki sebebine ve son olarak da talebinize konu olabilecek “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması” hukuki sebebi ile https://www.kadoil.com.tr/ alan adlı internet sitesinin Bayilik Başvuru bölümünden paylaşılmak suretiyle tamamen veya kısmen otomatik yolla işlenmektedir. 5. Kanuni Haklarınız (KVKK 10.d) Kanun’un 11. Maddesinde haklarınız kaleme alınmış olup bu madde kapsamında aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu belirtmek isteriz: a) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme; b) kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; c) kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; ç) kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme; d) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme; e) Kanun’un 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme; f) kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme; g) kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme; ve ğ) kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması halinde zararın giderilmesini talep etme. Burada yer alan haklarınız konusunda taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre bize (Kadooğlu Petrolcülük Taş. San. İth. Ve İhr. A.Ş.) iletebilir ve sizin için hazırladığımız KVKK Talep Formu’muzu kullanabilirsiniz. Yayım Tarihi: 16.09.2020

Kadooğlu Petrolcülük Taş. San. İth. Ve İhr. A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Kadoil Club Kart Aktivasyon Bölümü Aydınlatma Metni

Biz, Kadooğlu Petrolcülük Taş. San. İth. Ve İhr. A.Ş. (“Kadoil”) olarak, kişisel verilerinizin sizler için ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Faaliyetlerimizi icra ederken, bünyemizde bulunan kişisel verilerinizi emanet olarak görüyor ve bir “Emanetçi” sorumluluğu ile gerekli tüm idari ve teknik tedbirleri alarak kişisel verilerinizi koruyoruz. İşbu Aydınlatma Metni, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. Maddesi kapsamında, https://www.kadoil.com.tr/ internet sitesinin Kadoil Club Kart Aktivasyon bölümü üzerinden Club Kart kullanımı için kayıt olmak isteyen kullanıcılarımızın bizimle paylaşabilecekleri kişisel verileri ile ilgili olarak, veri sorumlusu sıfatıyla Kadoil tarafından, sizleri aydınlatmak ve bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. İşbu Aydınlatma Metni ile Kadoil’in kimliği (KVKK 10.a), bizimle paylaşabileceğiniz kişisel verilerinizin hangi amaçlarla işleneceği (KVKK 10.b), işlenen kişisel verilerinizin kimlere hangi amaçlarla aktarılabileceği (KVKK 10.c), veri toplama yöntemlerimiz ile hukuki sebepleri (KVKK 10.ç) ve sahip olduğunuz haklarınız (KVKK 10.d) konusunda sizleri bilgilendirmeyi amaçlamaktayız. 1. Veri Sorumlusunun Kimliği (KVKK 10.a) İşbu internet sitesi Kadooğlu Petrolcülük Taş. San. İth. Ve İhr. A.Ş.’ye ait olup, tarafımızla paylaşabileceğiniz kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatı ile Kadooğlu Petrolcülük Taş. San. İth. Ve İhr. A.Ş. nezdinde muhafaza edilecek ve korunacaktır. 2. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı (KVKK 10.b) İşbu internet sitesi bölümünde Kadoil ürün ve hizmetlerine ilişkin ödemelerin Kadoil Club Kart üzerinden yapılmasını sağlamak ve Kadoil Club Kartı’ın kullanımı süresince Kadoil ürün ve hizmetlerine ilişkin indirim, prim ve diğer imkanlardan faydalanmak isteyen kullanıcılara hizmet sunulabilmesi amacıyla kişisel verileriniz işlenebilecektir. İşbu alanda size hitap edebilmemiz ve aktivasyon talebinize konu hususu işleme koyabilmemiz için adınızı-soyadınızı ve doğum tarihinizi, sizinle irtibat kurabilmek ve/veya talebiniz hakkında size bilgi vermek ve bu doğrultuda gerekli işlemleri yapabilmek için e-posta adresinizi ve cep telefonu numaranızı, aktivasyon gerçekleştirilmesi gerekli araç ve kart bilgilerinin tespit edilebilmesi için kart numarası ve plaka numarasını talep etmekte ve bizimle paylaştığınız kişisel verilerinizi işlemekteyiz. Yine size daha net ve doğru bilgiler verebilmek amacıyla çeşitli araştırmalar yapabilir ve bu araştırmalarda elde ettiğimiz kişisel verilerinizi işleyebiliriz. 3. Kişisel Verilerinizin Aktarılması ve Aktarılma Amacı (KVKK 10.c) Bu bölümde bizimle paylaşabileceğiniz kişisel veriler, aktivasyon talebiniz hakkında işlem yapabilmek, aktivasyon ve kart hizmetlerine ilişkin işlemleri gerçekleştirebilmemiz için, gerekli olduğu ölçüde, şirketimiz bünyesinde görevli ve iletinize konu ilgili bölümden sorumlu çalışma arkadaşlarımızla, bizimle gizlilik sözleşmesi çerçevesinde çalışan tedarikçilerimiz ve bizden bağımsız ancak bize hizmet veren avukatlarımız, danışmanlarımız ve sair çözüm ortaklarımızla, iletiniz kapsamında işlem yapabilmek amacıyla gerekli olması halinde Kadooğlu Grubu bünyesinde yer alan diğer grup şirketlerimiz ile ve yine gerekli olması halinde ilgili 3. Kişilerle ve resmi kurum ve kuruluşlarla paylaşılabilecektir. Mesajınızın, Kadooğlu Grubu bünyesinde yer alan diğer grup şirketlerimiz ile de paylaşılmasını, “Kartı Aktive Et” köprüsünün üzerinde yer alan kutucuğu tıklayarak talep edebilirsiniz, işbu durumda onayınız ve talebiniz doğrultusunda Kadooğlu Grubu bünyesinde yer alan diğer grup şirketlerimizin aktivasyon talebiniz ve kart hizmetleri hakkında işlem yapabilmesi için Kadooğlu Grubu bünyesinde yer alan diğer grup şirketlerimiz ile paylaşabileceğiz. 4. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi (KVKK 10.ç) Burada bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz, Kanun’un 5. Maddesinde kaleme alınan “ilgili kişi tarafından alenileştirilmiş olması” hukuki sebebi ile ve ayrıca yine talebiniz mevcut ve/veya olası bir sözleşme ilişkisi ile ilgili ise “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması” hukuki sebebi ile ve yine talebiniz kapsamında yükümlülüklerimizin ifası ile ilgili ise “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi” hukuki sebebine ve son olarak da talebinize konu olabilecek “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması” hukuki sebebi ile https://www.kadoil.com.tr/ alan adlı internet sitesinin Club Kart Aktivasyon bölümünden paylaşılmak suretiyle tamamen veya kısmen otomatik yolla işlenmektedir. 5. Kanuni Haklarınız (KVKK 10.d) Kanun’un 11. Maddesinde haklarınız kaleme alınmış olup bu madde kapsamında aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu belirtmek isteriz: a) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme; b) kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; c) kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; ç) kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme; d) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme; e) Kanun’un 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme; f) kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme; g) kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme; ve ğ) kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması halinde zararın giderilmesini talep etme. Burada yer alan haklarınız konusunda taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre bize (Kadooğlu Petrolcülük Taş. San. İth. Ve İhr. A.Ş.) iletebilir ve sizin için hazırladığımız KVKK Talep Formu’muzu kullanabilirsiniz. Yayım Tarihi: 16.09.2020

Kadooğlu Petrolcülük Taş. San. İth. Ve İhr. A.Ş Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Kariyer Bölümü Aydınlatma Metni

Biz, Kadooğlu Petrolcülük Taş. San. İth. Ve İhr. A.Ş. (“Kadoil”) olarak, kişisel verilerinizin sizler için ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Faaliyetlerimizi icra ederken, bünyemizde bulunan kişisel verilerinizi emanet olarak görüyor ve bir “Emanetçi” sorumluluğu ile gerekli tüm idari ve teknik tedbirleri alarak kişisel verilerinizi koruyoruz. İşbu Aydınlatma Metni, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. Maddesi kapsamında, https://www.kadoil.com.tr/ internet sitesinin Kariyer bölümüne istinaden İş Başvuru Formu üzerinden bizimle paylaşabileceğiniz kişisel verileriniz ile ilgili olarak, veri sorumlusu sıfatıyla Kadoil tarafından, sizi aydınlatmak ve bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. İşbu Aydınlatma Metni ile Kadoil’in kimliği (KVKK 10.a), bizimle paylaşabileceğiniz kişisel verilerinizin hangi amaçlarla işleneceği (KVKK 10.b), işlenen kişisel verilerinizin kimlere hangi amaçlarla aktarılabileceği (KVKK 10.c), veri toplama yöntemlerimiz ile hukuki sebepleri (KVKK 10.ç) ve sahip olduğunuz haklarınız (KVKK 10.d) konusunda sizleri bilgilendirmeyi amaçlamaktayız. 1. Veri Sorumlusunun Kimliği (KVKK 10.a) İşbu İnternet Sitesi, Kadooğlu Petrolcülük Taş. San. İth. Ve İhr. A.Ş.’ye ait olup, tarafımızla paylaşabileceğiniz kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatı ile Kadooğlu Petrolcülük Taş. San. İth. Ve İhr. A.Ş. nezdinde muhafaza edilecek ve korunacaktır. 2. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı (KVKK 10.b) Kadoil bünyesinde çalışmak isteyen kullanıcıların, bizimle iletişime geçmesine imkân tanımak ve bunu da mümkün olan en kolay şekilde sağlayabilmek amacıyla https://www.kadoil.com.tr/ alan adlı internet sitesinin Kariyer bölümünde bizimle paylaşabilecekleri bir İş Başvuru Formu oluşturduk. Kadoil bünyesinde çalışmak isteyen ilgililer, işbu bölümde iş başvurularını gerçekleştirebilirler. İşbu İş Başvuru Formu üzerinden bizimle paylaşacağınız kişisel verilerinizi, daha hızlı ve etkin bir şekilde adayların başvurularını gerçekleştirebilmesi, iş başvurularınızı alabilmek, insan kaynakları süreçlerimizin yürütülebilmesi, planlamanın yapılabilmesi, size en uygun açık alanların kontrol edilebilmesi, açık alanlara en uygun adayın belirlenebilmesi ve başvurularınızın değerlendirilebilmesi amacıyla işlemekteyiz. Yine, işe alım sürecinde sizinle mülakat amaçlı iletişim kurmak ve mülakat sırasında sizin nitelikleriniz ve deneyimleriniz ile işe alım yapılacak açık pozisyonun uyumlu olup olmadığını tespit etmek amacıyla işlemekteyiz. 3. Kişisel Verilerinizin Aktarılması ve Aktarılma Amacı (KVKK 10.c) Bu bölümde bizimle paylaşabileceğiniz kişisel verileriniz, iş başvurunuzun değerlendirilebilmesi amacıyla, size uygun pozisyonlardaki birim yöneticileri, insan kaynakları birimimiz ve yönetim kurulumuz ile paylaşılabilecektir. Başvuru Formu’nuzun, Kadooğlu Grubu bünyesinde yer alan diğer grup şirketlerimiz ile de paylaşılmasını, kutucuğu tıklayarak talep edebilirsiniz, işbu durumda onayınız ve talebiniz doğrultusunda başvurunuzun Kadooğlu Grubu bünyesinde yer alan diğer grup şirketlerimizin, insan kaynakları yönetiminin gerçekleştirilebilmesi, planlamanın yapılabilmesi, size en uygun açık alanların kontrol edilebilmesi, açık alanlara en uygun adayın belirlenebilmesi, başvurularınızın değerlendirilebilmesi, işe alım sürecinde sizinle mülakat amaçlı iletişim kurmak ve mülakat sırasında sizin nitelikleriniz ve deneyimleriniz ile işe alım yapılacak açık pozisyonun uyumlu olup olmadığını tespit etmek amacıyla Kadooğlu Holding bünyesinde yer alan diğer grup şirketlerimiz ile paylaşabileceğiz. Bu bölümde bizimle paylaşabileceğiniz kişisel verileriniz, yurtiçinde veya yurtdışında başkaca herhangi bir 3. Kişi ile paylaşılmamaktadır. 4. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi (KVKK 10.ç) Burada bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz, Kanun’un 5. Maddesinde kaleme alınan “ilgili kişi tarafından alenileştirilmiş olması” hukuki sebebi ile ve ayrıca olası bir iş sözleşmesinin oluşturulup oluşturulmayacağının değerlendirilmesi bakımından “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması” hukuki sebebi ile ve başvurunuz hakkında işlem yapılabilmesi için “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi” hukuki sebebine ve son olarak da başvurunuz hakkında “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması” hukuki sebebi ile işlenmektedir. Kişisel verileriniz, açık rızanız ile İş Başvuru Formu üzerinden paylaşmanız suretiyle tamamen veya kısmen otomatik yolla işlenmektedir. 5. Kanuni Haklarınız (KVKK 10.d) Kanun’un 11. Maddesinde haklarınız kaleme alınmış olup bu madde kapsamında aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu belirtmek isteriz: a) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme; b) kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; c) kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; ç) kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme; d) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme; e) Kanun’un 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme; f) kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme; g) kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme; ve ğ) kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması halinde zararın giderilmesini talep etme. Burada yer alan haklarınız konusunda taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre bize (Kadooğlu Petrolcülük Taş. San. İth. Ve İhr. A.Ş.) iletebilir ve sizin için hazırladığımız KVKK Talep Formu’muzu kullanabilirsiniz. Yayım Tarihi: 16.09.2020

Kadooğlu Petrolcülük Taş. San. İth. Ve İhr. A.Ş Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Mali Yönetim Girişi Aydınlatma Metni

Biz, Kadooğlu Petrolcülük Taş. San. İth. Ve İhr. A.Ş. (“Kadoil”) olarak, kişisel verilerinizin sizler için ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Faaliyetlerimizi icra ederken, bünyemizde bulunan kişisel verilerinizi emanet olarak görüyor ve bir “Emanetçi” sorumluluğu ile gerekli tüm idari ve teknik tedbirleri alarak kişisel verilerinizi koruyoruz. İşbu Aydınlatma Metni, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. Maddesi kapsamında, https://www.kadoil.com.tr/ internet sitesinin Kadooğlu Mali Yönetim üzerinden hesap girişi ve kaydı ile diğer işlemlerinizi gerçekleştirirken bizimle paylaşabileceğiniz kişisel verileriniz ile ilgili olarak, veri sorumlusu sıfatıyla Kadoil tarafından, sizi aydınlatmak ve bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. İşbu Aydınlatma Metni ile Kadoil’in kimliği (KVKK 10.a), bizimle paylaşabileceğiniz kişisel verilerinizin hangi amaçlarla işleneceği (KVKK 10.b), işlenen kişisel verilerinizin kimlere hangi amaçlarla aktarılabileceği (KVKK 10.c), veri toplama yöntemlerimiz ile hukuki sebepleri (KVKK 10.ç) ve sahip olduğunuz haklarınız (KVKK 10.d) konusunda sizleri bilgilendirmeyi amaçlamaktayız. 1. Veri Sorumlusunun Kimliği (KVKK 10.a) İşbu İnternet Sitesi, Kadooğlu Petrolcülük Taş. San. İth. Ve İhr. A.Ş.’ye ait olup, tarafımızla paylaşabileceğiniz kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatı ile Kadooğlu Petrolcülük Taş. San. İth. Ve İhr. A.Ş. nezdinde muhafaza edilecek ve korunacaktır. 2. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı (KVKK 10.b) Kadoil’in ticari faaliyetlerine ilişkin olarak tarafınızca gerekli bankacılık işlemlerinin yapılmasını sağlamak, bizimle iletişime geçilmesine imkân tanımak ve bunu da mümkün olan en kolay şekilde sağlayabilmek amacıyla https://www.kadoil.com.tr/ alan adlı internet sitesinin Kadooğlu Mali Yönetim bölümünde bizimle paylaşabilecekleri bir Haber Bülteni Üyelik Başvuru Formu oluşturduk. Kadoil ilgili güncel haberlere ve yeni ürünler hakkında bilgi sahibi olabilmek için ilgililer, işbu bölümde kayıtlarını gerçekleştirebilirler. İşbu bölüm üzerinden bizimle paylaşacağınız kişisel verilerinizi, daha hızlı ve etkin bir şekilde sizlerle iletişime geçebilmek amacıyla işlemekteyiz. İşbu alanda size hitap edebilmemiz ve size uygun içerik gönderimlerini sağlayabilmek için adınızı-soyadınızı, sizinle irtibat kurabilmek ve Kadoil ile ilgili tanıtımlarda, güncel haberlerden, yeniliklerden size bilgi vermek için e-posta adresinizi talep etmekte ve bizimle paylaştığınız kişisel verilerinizi işlemekteyiz. 3. Kişisel Verilerinizin Aktarılması ve Aktarılma Amacı (KVKK 10.c) Bu bölümde bizimle paylaşabileceğiniz kişisel veriler, sizlerle iletişim kurulabilmesi amacıyla gerekli olduğu ölçüde, şirketimiz bünyesinde görevli ve iletinize konu ilgili bölümden sorumlu çalışma arkadaşlarımızla, olası hukuki yükümlülüklerimizin anlaşılması için bizimle gizlilik sözleşmesi çerçevesinde çalışan tedarikçilerimiz ile bizden bağımsız ancak bize hizmet veren avukatlarımız, danışmanlarımız ve sair çözüm ortaklarımızla, Kadooğlu Grubu bünyesinde yer alan diğer grup şirketlerimiz ile de paylaşılmasını, kutucuğu tıklayarak talep edebilirsiniz, işbu durumda onayınız ve talebiniz doğrultusunda başvurunuzun Kadooğlu Grubu bünyesinde yer alan diğer grup şirketlerimiz ve yine gerekli olması halinde ilgili 3. Kişilerle ve resmi kurum ve kuruluşlarla paylaşılabilecektir. Bilgilerinizin, Kadooğlu Grubu bünyesinde yer alan diğer grup şirketlerimiz ile de paylaşılmasını, “Ekle” köprüsünün üzerinde yer alan kutucuğu tıklayarak talep edebilirsiniz, işbu durumda onayınız ve talebiniz doğrultusunda Kadooğlu Grubu bünyesinde yer alan diğer grup şirketlerimizin ileti gönderimi ve bilgilendirme faaliyetlerine ilişkin işlem yapabilmesi için Kadooğlu Grubu bünyesinde yer alan diğer grup şirketlerimiz ile paylaşabileceğiz. 4. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi (KVKK 10.ç) Burada bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz, Kanun’un 5. Maddesinde kaleme alınan “ilgili kişi tarafından alenileştirilmiş olması” hukuki sebebi ile ve ayrıca olası bir iş sözleşmesinin oluşturulup oluşturulmayacağının değerlendirilmesi bakımından “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması” hukuki sebebi ile ve başvurunuz hakkında işlem yapılabilmesi için “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi” hukuki sebebine ve son olarak da başvurunuz hakkında “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması” hukuki sebebi ile işlenmektedir. Kişisel verileriniz, açık rızanız ile Haber Bülteni Üyelik üzerinden paylaşmanız suretiyle tamamen veya kısmen otomatik yolla işlenmektedir. 5. Kanuni Haklarınız (KVKK 10.d) Kanun’un 11. Maddesinde haklarınız kaleme alınmış olup bu madde kapsamında aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu belirtmek isteriz: a) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme; b) kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; c) kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; ç) kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme; d) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme; e) Kanun’un 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme; f) kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme; g) kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme; ve ğ) kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması halinde zararın giderilmesini talep etme. Burada yer alan haklarınız konusunda taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre bize (Kadooğlu Petrolcülük Taş. San. İth. Ve İhr. A.Ş.) iletebilir ve sizin için hazırladığımız KVKK Talep Formu’muzu kullanabilirsiniz. Yayım Tarihi: 16.09.2020

Kadooğlu Petrolcülük Taş. San. İth. Ve İhr. A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Ödeme Sistemi Bölümü Aydınlatma Metni

Biz, Kadooğlu Petrolcülük Taş. San. İth. Ve İhr. A.Ş. (“Kadoil”) olarak, kişisel verilerinizin sizler için ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Faaliyetlerimizi icra ederken, bünyemizde bulunan kişisel verilerinizi emanet olarak görüyor ve bir “Emanetçi” sorumluluğu ile gerekli tüm idari ve teknik tedbirleri alarak kişisel verilerinizi koruyoruz. İşbu Aydınlatma Metni, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. Maddesi kapsamında, https://www.kadoil.com.tr/ internet sitesinin Kadoil Ödeme Sistemi bölümü kısmından internet sitesi üzerinden kullanıcıların sipariş vermiş ve satın almış oldukları ürün ve hizmetlere ilişkin olarak ödeme gerçekleştirebilecekleri ve bu amaç doğrultusunda yapılacak diğer işlemlerin yürütülmesi adına bizimle paylaşabilecekleri kişisel verileri ile ilgili olarak, veri sorumlusu sıfatıyla Kadoil tarafından, sizleri aydınlatmak ve bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. İşbu Aydınlatma Metni ile Kadoil’in kimliği (KVKK 10.a), bizimle paylaşabileceğiniz kişisel verilerinizin hangi amaçlarla işleneceği (KVKK 10.b), işlenen kişisel verilerinizin kimlere hangi amaçlarla aktarılabileceği (KVKK 10.c), veri toplama yöntemlerimiz ile hukuki sebepleri (KVKK 10.ç) ve sahip olduğunuz haklarınız (KVKK 10.d) konusunda sizleri bilgilendirmeyi amaçlamaktayız. 1. Veri Sorumlusunun Kimliği (KVKK 10.a) İşbu internet sitesi Kadooğlu Petrolcülük Taş. San. İth. Ve İhr. A.Ş.’ye ait olup, tarafımızla paylaşabileceğiniz kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatı ile Kadooğlu Petrolcülük Taş. San. İth. Ve İhr. A.Ş. nezdinde muhafaza edilecek ve korunacaktır. 2. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı (KVKK 10.b) İşbu internet sitesi bölümü, Kadoil’den ürün ve hizmet satın alınmasının akabinde gerekli ödemelerin yapılabilmesi ve Kadoil tarafından gerekli işlemlerin yürütülmesi amacıyla kişisel verileriniz işlenebilecektir. İşbu alanda size hitap edebilmemiz, şahıs ve kurumunuza gerekli işlemleri yürütebilmemiz, gerektiğinde ödeme ve diğer işlemlere ilişkin sizlerle irtibata geçebilmemiz ve ödeme sistemlerinin takibini sağlayabilmemiz için Ad, Soyad, TC Kimlik No, E-Posta, Telefon Numarası, Faks, GSM, Adres, İl, İlçe, Semt’’ bilgilerinizi, online ödeme yapılabilmesi adına ilgili Ödeme Sistemleri hesabınızın oluşturulabilmesi için Kullanıcı Adı ve Şifrenizi, ödeme işlemlerinizin gerçekleştirilmesi için Kredi Kartı Numarası, Kredi Kartı Kullanım Tarihi, Kredi Kartı CVC Bilgisi ve Taksit Seçimi talep etmekte ve bizimle paylaştığınız kişisel verilerinizi işlemekteyiz. Yine size daha net ve doğru bilgiler verebilmek amacıyla çeşitli araştırmalar yapabilir ve bu araştırmalarda elde ettiğimiz kişisel verilerinizi işleyebiliriz 3. Kişisel Verilerinizin Aktarılması ve Aktarılma Amacı (KVKK 10.c) Bu bölümde bizimle paylaşabileceğiniz kişisel veriler, ödeme talebiniz hakkında işlem yapabilmek, ödemeye ilişkin gerekli kayıt ve takip işlemlerini gerçekleştirebilmemiz için, gerekli olduğu ölçüde, şirketimiz bünyesinde görevli ve iletinize konu ilgili bölümden sorumlu çalışma arkadaşlarımızla, bizimle gizlilik sözleşmesi çerçevesinde çalışan tedarikçilerimiz ve bizden bağımsız ancak bize hizmet veren avukatlarımız, danışmanlarımız ve sair çözüm ortaklarımızla, ödeme talebiniz kapsamında işlem yapabilmek amacıyla gerekli olması halinde Kadooğlu Grubu bünyesinde yer alan diğer grup şirketlerimiz ile ve yine gerekli olması halinde ilgili 3. Kişilerle ve resmi kurum ve kuruluşlarla paylaşılabilecektir. İşlemleriniz doğrultusunda elde edilen verilerinizin, Kadooğlu Grubu bünyesinde yer alan diğer grup şirketlerimiz ile de paylaşılmasını, “Giriş” köprüsünün üzerinde yer alan kutucuğu tıklayarak talep edebilirsiniz, işbu durumda onayınız ve talebiniz doğrultusunda Kadooğlu Grubu bünyesinde yer alan diğer grup şirketlerimizin talebiniz hakkında işlem yapabilmesi talebinize konu işlemi gerçekleştirebilmesi için Kadooğlu Grubu bünyesinde yer alan diğer grup şirketlerimiz ile paylaşabileceğiz. 4. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi (KVKK 10.ç) Burada bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz, Kanun’un 5. Maddesinde kaleme alınan “ilgili kişi tarafından alenileştirilmiş olması” hukuki sebebi ile ve ayrıca yine talebiniz mevcut ve/veya olası bir sözleşme ilişkisi ile ilgili ise “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması” hukuki sebebi ile ve yine talebiniz kapsamında yükümlülüklerimizin ifası ile ilgili ise “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi” hukuki sebebine ve son olarak da talebinize konu olabilecek “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması” hukuki sebebi ile https://www.kadoil.com.tr/ alan adlı internet sitesinin Ödeme Sistemi bölümünden paylaşılmak suretiyle tamamen veya kısmen otomatik yolla işlenmektedir. 5. Kanuni Haklarınız (KVKK 10.d) Kanun’un 11. Maddesinde haklarınız kaleme alınmış olup bu madde kapsamında aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu belirtmek isteriz: a) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme; b) kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; c) kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; ç) kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme; d) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme; e) Kanun’un 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme; f) kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme; g) kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme; ve ğ) kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması halinde zararın giderilmesini talep etme. Burada yer alan haklarınız konusunda taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre bize (Kadooğlu Petrolcülük Taş. San. İth. Ve İhr. A.Ş.) iletebilir ve sizin için hazırladığımız KVKK Talep Formu’muzu kullanabilirsiniz. Yayım Tarihi: 16.09.2020

Kadooğlu Petrolcülük Taş. San. İth. Ve İhr. A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Soru ve Öneriler Bölümü Aydınlatma Metni

Biz, Kadooğlu Petrolcülük Taş. San. İth. Ve İhr. A.Ş. (“Kadoil”) olarak, kişisel verilerinizin sizler için ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Faaliyetlerimizi icra ederken, bünyemizde bulunan kişisel verilerinizi emanet olarak görüyor ve bir “Emanetçi” sorumluluğu ile gerekli tüm idari ve teknik tedbirleri alarak kişisel verilerinizi koruyoruz. İşbu Aydınlatma Metni, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. Maddesi kapsamında, https://www.kadoil.com.tr/ internet sitesinin Soru ve Öneriler bölümüne istinaden mesajınızı iletebilmek için bizimle paylaşabileceğiniz kişisel verileriniz ile ilgili olarak, veri sorumlusu sıfatıyla Kadoil tarafından, sizi aydınlatmak ve bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. İşbu Aydınlatma Metni ile Kadoil’in kimliği (KVKK 10.a), bizimle paylaşabileceğiniz kişisel verilerinizin hangi amaçlarla işleneceği (KVKK 10.b), işlenen kişisel verilerinizin kimlere hangi amaçlarla aktarılabileceği (KVKK 10.c), veri toplama yöntemlerimiz ile hukuki sebepleri (KVKK 10.ç) ve sahip olduğunuz haklarınız (KVKK 10.d) konusunda sizleri bilgilendirmeyi amaçlamaktayız. 1. Veri Sorumlusunun Kimliği (KVKK 10.a) İşbu internet sitesi, Kadooğlu Petrolcülük Taş. San. İth. Ve İhr. A.Ş.’ye ait olup, tarafımızla paylaşabileceğiniz kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatı ile Kadooğlu Petrolcülük Taş. San. İth. Ve İhr. A.Ş. nezdinde muhafaza edilecek ve korunacaktır. 2. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı (KVKK 10.b) İnternet sitesi kullanıcılarının bizimle iletişime geçmesine imkân tanımak ve bunu da mümkün olan en kolay şekilde sağlayabilmek amacıyla https://www.kadoil.com.tr/ alan adlı internet sitesinin Soru ve Öneriler bölümünde iletilerinizi bizimle paylaşabileceğiniz bir alan oluşturduk. İşbu alanda size hitap edebilmemiz ve iletinize konu hususu araştırabilmemiz için adınızı-soyadınızı, sizinle irtibat kurabilmek ve/veya iletiniz hakkında size bilgi vermek ya da iletinize cevap verebilmek için e-posta adresinizi, telefon numaranızı, faks numaranızı, yine size daha iyi yardımcı olabilmek, belirtmiş olduğunuz hususlara ilişkin sizlere yakın olan bayilerimizle iletişime geçebilmeniz amacıyla şehir bilgisi ve iletinize en iyi cevabı verebilmek amacıyla iletinize konu hususu araştırabilir ve bu araştırmalarda elde ettiğimiz kişisel verilerinizi işleyebiliriz. Bu bölümde ayrıca iletinizin detaylarını bizimle paylaşabilmeniz amacıyla, konu ve iletiniz alanı bulunmaktadır. Burada da bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz iletiniz doğrultusunda işlenecektir. 3. Kişisel Verilerinizin Aktarılması ve Aktarılma Amacı (KVKK 10.c) Bu bölümde bizimle paylaşabileceğiniz kişisel veriler, talebiniz ve öneriniz hakkında işlem yapabilmek, şikâyetinizi araştırabilmek, olası sorularınıza ve önerilerinize cevap verebilmek veya talebinize konu işlemi gerçekleştirebilmemiz için, gerekli olduğu ölçüde, şirketimiz bünyesinde görevli ve iletinize konu ilgili bölümden sorumlu çalışma arkadaşlarımızla, bizimle gizlilik sözleşmesi çerçevesinde çalışan tedarikçilerimiz ve bizden bağımsız ancak bize hizmet veren avukatlarımız, danışmanlarımız ve sair çözüm ortaklarımızla, iletiniz kapsamında işlem yapabilmek amacıyla gerekli olması halinde Kadooğlu Grubu bünyesinde yer alan diğer grup şirketlerimiz ile ve yine gerekli olması halinde ilgili 3. Kişilerle ve resmi kurum ve kuruluşlarla paylaşılabilecektir. Mesajınızın, Kadooğlu Grubu bünyesinde yer alan diğer grup şirketlerimiz ile de paylaşılmasını, “Gönder” köprüsünün üzerinde yer alan kutucuğu tıklayarak talep edebilirsiniz, işbu durumda onayınız ve talebiniz doğrultusunda mesajınızı, Kadooğlu Grubu bünyesinde yer alan diğer grup şirketlerimizin öneri veya talebiniz hakkında işlem yapabilmesi, şikâyetinizi araştırabilmesi, sorularınıza cevap verebilmesi veya talebinize konu işlemi gerçekleştirebilmesi için Kadooğlu Grubu bünyesinde yer alan diğer grup şirketlerimiz ile paylaşabileceğiz. 4. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi (KVKK 10.ç) Burada bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz, Kanun’un 5. Maddesinde kaleme alınan “ilgili kişi tarafından alenileştirilmiş olması” hukuki sebebi ile ve ayrıca yine talebiniz mevcut ve/veya olası bir sözleşme ilişkisi ile ilgili ise “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması” hukuki sebebi ile ve yine talebiniz kapsamında yükümlülüklerimizin ifası ile ilgili ise “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi” hukuki sebebine ve son olarak da talebinize konu olabilecek “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması” hukuki sebebi ile işlenmektedir. Kişisel verileriniz, https://www.kadoil.com.tr/ alan adlı internet sitesinin Soru ve Öneriler bölümünden paylaşılmanız suretiyle tamamen veya kısmen otomatik yolla işlenmektedir. 5. Kanuni Haklarınız (KVKK 10.d) Kanun’un 11. Maddesinde haklarınız kaleme alınmış olup bu madde kapsamında aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu belirtmek isteriz: a) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme; b) kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; c) kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; ç) kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme; d) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme; e) Kanun’un 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme; f) kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme; g) kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme; ve ğ) kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması halinde zararın giderilmesini talep etme. Burada yer alan haklarınız konusunda taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre bize (Kadooğlu Petrolcülük Taşımacılık Ticaret Sanayi İthalat İhracat A.Ş.) iletebilir ve sizin için hazırladığımız KVKK Talep Formu’muzu kullanabilirsiniz. Yayım Tarihi: 16.09.2020

Kadooğlu Petrolcülük Taş. San. İth. Ve İhr. A.Ş Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Haber Bülteni Bölümü Aydınlatma Metni

Biz, Kadooğlu Petrolcülük Taş. San. İth. Ve İhr. A.Ş. (“Kadoil”) olarak, kişisel verilerinizin sizler için ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Faaliyetlerimizi icra ederken, bünyemizde bulunan kişisel verilerinizi emanet olarak görüyor ve bir “Emanetçi” sorumluluğu ile gerekli tüm idari ve teknik tedbirleri alarak kişisel verilerinizi koruyoruz. İşbu Aydınlatma Metni, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. Maddesi kapsamında, https://www.kadoil.com.tr/ internet sitesinin Haber Bülteni Üyelik Başvurusu üzerinden bizimle paylaşabileceğiniz kişisel verileriniz ile ilgili olarak, veri sorumlusu sıfatıyla Kadoil tarafından, sizi aydınlatmak ve bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. İşbu Aydınlatma Metni ile Kadoil’in kimliği (KVKK 10.a), bizimle paylaşabileceğiniz kişisel verilerinizin hangi amaçlarla işleneceği (KVKK 10.b), işlenen kişisel verilerinizin kimlere hangi amaçlarla aktarılabileceği (KVKK 10.c), veri toplama yöntemlerimiz ile hukuki sebepleri (KVKK 10.ç) ve sahip olduğunuz haklarınız (KVKK 10.d) konusunda sizleri bilgilendirmeyi amaçlamaktayız. 1. Veri Sorumlusunun Kimliği (KVKK 10.a) İşbu İnternet Sitesi, Kadooğlu Petrolcülük Taş. San. İth. Ve İhr. A.Ş.’ye ait olup, tarafımızla paylaşabileceğiniz kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatı ile Kadooğlu Petrolcülük Taş. San. İth. Ve İhr. A.Ş. nezdinde muhafaza edilecek ve korunacaktır. 2. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı (KVKK 10.b) Kadoil’in sunmuş olduğu ürün ve hizmetlere ilişkin olarak kullanıcılara bilgilendirmeler de bulunabilmek, bizimle iletişime geçmesine imkân tanımak ve bunu da mümkün olan en kolay şekilde sağlayabilmek amacıyla https://www.kadoil.com.tr/ alan adlı internet sitesinin Haber Bülteni bölümünde bizimle paylaşabilecekleri bir Haber Bülteni Üyelik Başvuru Formu oluşturduk. Kadoil ilgili güncel haberlere ve yeni ürünler hakkında bilgi sahibi olabilmek için ilgililer, işbu bölümde kayıtlarını gerçekleştirebilirler. İşbu bölüm üzerinden bizimle paylaşacağınız kişisel verilerinizi, daha hızlı ve etkin bir şekilde sizlerle iletişime geçebilmek amacıyla işlemekteyiz. İşbu alanda size hitap edebilmemiz ve size uygun içerik gönderimlerini sağlayabilmek için adınızı-soyadınızı, sizinle irtibat kurabilmek ve Kadoil ile ilgili tanıtımlarda, güncel haberlerden, yeniliklerden size bilgi vermek için e-posta adresinizi talep etmekte ve bizimle paylaştığınız kişisel verilerinizi işlemekteyiz. 3. Kişisel Verilerinizin Aktarılması ve Aktarılma Amacı (KVKK 10.c) Bu bölümde bizimle paylaşabileceğiniz kişisel veriler, sizlerle iletişim kurulabilmesi amacıyla gerekli olduğu ölçüde, şirketimiz bünyesinde görevli ve iletinize konu ilgili bölümden sorumlu çalışma arkadaşlarımızla, olası hukuki yükümlülüklerimizin anlaşılması için bizimle gizlilik sözleşmesi çerçevesinde çalışan tedarikçilerimiz ile bizden bağımsız ancak bize hizmet veren avukatlarımız, danışmanlarımız ve sair çözüm ortaklarımızla, Kadooğlu Grubu bünyesinde yer alan diğer grup şirketlerimiz ile de paylaşılmasını, kutucuğu tıklayarak talep edebilirsiniz, işbu durumda onayınız ve talebiniz doğrultusunda başvurunuzun Kadooğlu Grubu bünyesinde yer alan diğer grup şirketlerimiz ve yine gerekli olması halinde ilgili 3. Kişilerle ve resmi kurum ve kuruluşlarla paylaşılabilecektir. Bilgilerinizin, Kadooğlu Grubu bünyesinde yer alan diğer grup şirketlerimiz ile de paylaşılmasını, “Ekle” köprüsünün üzerinde yer alan kutucuğu tıklayarak talep edebilirsiniz, işbu durumda onayınız ve talebiniz doğrultusunda Kadooğlu Grubu bünyesinde yer alan diğer grup şirketlerimizin ileti gönderimi ve bilgilendirme faaliyetlerine ilişkin işlem yapabilmesi için Kadooğlu Grubu bünyesinde yer alan diğer grup şirketlerimiz ile paylaşabileceğiz. 4. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi (KVKK 10.ç) Burada bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz, Kanun’un 5. Maddesinde kaleme alınan “ilgili kişi tarafından alenileştirilmiş olması” hukuki sebebi ile ve ayrıca olası bir iş sözleşmesinin oluşturulup oluşturulmayacağının değerlendirilmesi bakımından “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması” hukuki sebebi ile ve başvurunuz hakkında işlem yapılabilmesi için “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi” hukuki sebebine ve son olarak da başvurunuz hakkında “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması” hukuki sebebi ile işlenmektedir. Kişisel verileriniz, açık rızanız ile Haber Bülteni Üyelik üzerinden paylaşmanız suretiyle tamamen veya kısmen otomatik yolla işlenmektedir. 5. Kanuni Haklarınız (KVKK 10.d) Kanun’un 11. Maddesinde haklarınız kaleme alınmış olup bu madde kapsamında aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu belirtmek isteriz: a) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme; b) kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; c) kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; ç) kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme; d) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme; e) Kanun’un 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme; f) kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme; g) kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme; ve ğ) kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması halinde zararın giderilmesini talep etme. Burada yer alan haklarınız konusunda taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre bize (Kadooğlu Petrolcülük Taş. San. İth. Ve İhr. A.Ş.) iletebilir ve sizin için hazırladığımız KVKK Talep Formu’muzu kullanabilirsiniz. Yayım Tarihi: 16.09.2020