Fırsat Eşitliği ve Çeşitlilik Politikası

KADOİL olarak fırsat eşitliği ve çeşitliliğe önem veriyoruz. Cinsiyet gözetilmeksizin bilgi, beceri, deneyim, yetkinlik ve performans odaklı bir anlayış benimsenmesi ve kurum içi çeşitliliğin bir zenginlik olduğundan yola çıkararak şirket içinde adil bir ortamın yaratılması, fırsat eşitliğinin ve eşitlikçi uygulamaların bulunması için gayret gösteririz.

Şirketimiz ; bu farkları anlama, değerlendirme ve etkili bir biçimde yönetmenin, birey, ekip ve kurum seviyesinde başarıya ulaşmada büyük faydasının olduğunun bilincindedir. 
Tüm çalışan seviyelerinde gelişim için adil ve eşit fırsatlar sunarak tüm süreçlerde cinsiyete dayalı olmayan yaklaşımlar geliştirir. Fırsat eşitliği ve çeşitlilik prensibi ile insanların birçok yönden birbirlerinden farklı oldukları esasını temel alırız.

Tüm İnsan Kaynakları Politika ve süreçlerimiz de bu temel prensibi esas alarak uygularız. 

Şirketimiz ; çalışanlarımız ile ilgili işe alımlarda, mülakatlarda, performans ölçme değerlendirmede, kariyer planlamasında, terfi sisteminde, eğitim ve gelişim programlarında ve uygulanan ücret politikasında fırsat eşitliği sunar. Bu fırsat eşitliği politikası uygulanırken; cinsiyet, din, mezhep, ırk, medeni hal, felsefi inanç ve benzeri görünür olan ya da olmayan sebeplere dayalı ayrım yapmaz, Fırsat Eşitliği ve Çeşitlilik ilkesine dayalı bir çalışma ortamı sağlar. Kadınların yönetim kademelerinde karar vericiler olarak yer almalarını ve yönetimdeki kadın erkek eşitliğini sürekli olarak sağlar