Kadomatik Aydınlatma Metni

1. VERİ SORUMLUSU

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri
sorumlusu olarak Kadooğlu Petrolcülük Taşımacılık Ticaret Sanayi İthalat ve İhracat A.Ş.
(“Şirket” veya “Kadoil”) tarafından, Kadomatik için sunduğumuz kurumsal ürünlere
ilişkin süreçler kapsamında aşağıda açıklandığı şekilde işlenebilecektir.

2. KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLA İŞLENECEĞİ

Toplanan kişisel verileriniz,

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;
 • Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • Kurumsal ürünlere ilişkin tekliflerin oluşturulması ve tarafınıza iletilmesi,
 • Şirketimizden talep etmiş olduğunuz ürün ya da hizmetlerin sizlere sunulması için teknik ve idari işlemlerin gerçekleştirilmesi (örneğin söz konusu hizmetlerin kullanılması için gerekli olan donanımların montajının gerekmesi halinde buna ilişkin gerekli teknik işlemlerin yapılması, kurumsal ürünlere ilişkin bilgi sistemlere erişimlerinizin tanımlanması ve kullanıcı hesaplarının oluşturulması)
 • Satın almış olduğunuz ürün ve hizmetlerin tarafınıza teslimi için gerekli iletişimlerin yapılması,
 • Ödeme işlemlerinizin gerçekleştirilmesi için,
 • Satış sonrası yardım hizmetlerinin sunulması ve teknik destek sağlanması için,
 • Sipariş yönetimi ile ürün ve hizmetlerin sağlanması için,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;
 • Tarafımıza iletmiş olduğunuz talep ve şikâyetlerin yanıtlandırılması ve taleplerinize yönelik gerekli süreçlerinin gerçekleştirilmesi (örneğin hizmetlerimize yönelik geri bildirimlerinizin alınması),
 • Müşteri memnuniyetinin sağlanmasına ilişkin süreçlerin gerçekleştirilmesi;
 • Şirketimiz tarafından sunulan kurumsal ürün ve hizmetler hakkında kurumsal müşterilerimiz ile pazarlama ve ticari iletişimlerin gerçekleştirilmesi,
 • Ürün ve hizmetlerimizin geliştirilmesi, bu kapsamda Şirket içi iş stratejilerinin planlanması,
 • Ürün ve hizmetlerimizin sunumu esnasında yaşanabilecek iletişim aksaklıklarının önlenmesi ve bu kapsamda tarafınızdan gerekli bilgi güncellemelerinin alınması,
 • Ürün ve hizmetlerimiz ile Şirketimizin hukuksak ve ekonomik güvenliğine yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi (örneğin ödeme işlemleri esnasında sahte ödemelerin engellenmesi için izlemelerin ve analizlerin yapılması, şüpheli satış işlemlerinin denetlenmesi)
 • Satış faaliyetlerinin takibinin ve denetiminin gerçekleştirilmesi için tedarikçilerle paylaşılması.
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması;
 • Kanuni yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi (örneğin vergi mevzuatından ya da enerji piyasasına ilişkin mevzuattan doğan bildirimlerin yapılması ve kayıtların tutulması; veya yetkili kişi ve kurumlar tarafında yapılan bilgi ve belge taleplerinin yanıtlandırılması)
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması;
 • Davalar veya benzer uyuşmazlıkların çözümlenmesi ve Şirketimizin hak ve menfaatlerinin korunması için.

3. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

Toplanan kişisel verileriniz; hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz adına mali süreçler ile ilgili olarak ilgili kamu kurumlarıyla ve mali danışmanlarımızla, cihaz montaj ve bakımı nedeniyle teknik destek aldığımız servisler ile; sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirmek için bayilerimiz, servislerimizle, teknik altyapı desteği aldığımız kuruluşlarla, ve teknik destek sağlayan üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarla; meşru menfaatimiz kapsamında hizmet tedarik ettiğimiz danışmanlar ve diğer teknik, hukuki ve mali hizmet sağlayıcılarla ve ilgili kurumsal iletişim ve tanıtım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla çalıştığımız iş ortaklarıyla paylaşabilmekteyiz.

4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından elektronik ortamda online formlar, e-mail ve çağrı merkezi iletişimleri, internet sitesi kanalıyla ve fiziki ortamda bayilerimiz, matbu yazılı formlar ve yazılı dokumanlar vasıtasıyla Aydınlatma Metni’nin 2.maddesinde yer verilen hukuki sebeplere dayalı olarak toplanmaktadır.

a) KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN KANUN!UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARI

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınız için https://kadoil.com/kvkk/ adresinden yararlanabilirsiniz