Kadooğlu Petrolcülük Taş. San. İth. Ve İhr. A.Ş

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bayi Girişi Bölümleri Aydınlatma Metni

Biz, Kadooğlu Petrolcülük Taş. San. İth. Ve İhr. A.Ş. (“Kadoil”) olarak, kişisel verilerinizin sizler için ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Faaliyetlerimizi icra ederken, bünyemizde bulunan kişisel verilerinizi emanet olarak görüyor ve bir “Emanetçi” sorumluluğu ile gerekli tüm idari ve teknik tedbirleri alarak kişisel verilerinizi koruyoruz. İşbu Aydınlatma Metni, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. Maddesi kapsamında, https://www.kadoil.com.tr/ internet sitesinin Bayi Girişi sekmesi altında yer alan Otomasyon Girişi, E-Posta Girişi ve Taşıt Tanıma Girişi (Kadomatik) bölümleri üzerinden hesap girişi ile otomasyon ve portal faaliyetleri gerçekleştirirken bizimle paylaşabileceğiniz kişisel verileriniz ile ilgili olarak, veri sorumlusu sıfatıyla Kadoil tarafından, sizi aydınlatmak ve bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. İşbu Aydınlatma Metni ile Kadoil’in kimliği (KVKK 10.a), bizimle paylaşabileceğiniz kişisel verilerinizin hangi amaçlarla işleneceği (KVKK 10.b), işlenen kişisel verilerinizin kimlere hangi amaçlarla aktarılabileceği (KVKK 10.c), veri toplama yöntemlerimiz ile hukuki sebepleri (KVKK 10.ç) ve sahip olduğunuz haklarınız (KVKK 10.d) konusunda sizleri bilgilendirmeyi amaçlamaktayız. 1. Veri Sorumlusunun Kimliği (KVKK 10.a) İşbu İnternet Sitesi, Kadooğlu Petrolcülük Taş. San. İth. Ve İhr. A.Ş.’ye ait olup, tarafımızla paylaşabileceğiniz kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatı ile Kadooğlu Petrolcülük Taş. San. İth. Ve İhr. A.Ş. nezdinde muhafaza edilecek ve korunacaktır. 2. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı (KVKK 10.b) Kadoil’in ticari faaliyetlerine ilişkin olarak Kadoil ürün ve hizmetlerinin satın alma bilgilerinin kontrolü, takibinin yapılması ve gerekli durumlar ve belirli aralıklarla denetiminin sağlanması, bu işlemlere ilişkin ürün, araç, fiyat ve gerekli diğer bilgilerin kayıt altına alınması, başta Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ve Emniyet Genel Müdürlüğü olmak üzere belirli kamu kurum ve kuruluşlarına gerekli bilgilendirmelerin yapılması, satın alınan ürün içeriğine ilişkin olarak müşterilere ve bayilere yönelik ilgili ödeme ve fatura işlemlerinin düzenlenmesi, sipariş taleplerinin alınması ve bu taleplerin takibinin gerçekleşmesi, işbu bölümde belirtilen faaliyetlere ilişkin olarak Kadoil personeli ve diğer üçüncü kişiler tarafından üyelik hesapları ile verilerin raporlama, mutabakat, indirim, yakıt alım ve satımlarının kontrolü, limitlendirme ve taşıt takibi işlemlerinin gerçekleşmesi, stok, bayilik, istasyon ve otomasyon hareketleri ile müşteri işlemlerinin takibinin sağlanması ve kamusal bildirimler ile diğer gerekli yasal ve hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacıyla https://www.kadoil.com.tr/ alan adlı internet sitesinin Kadooğlu Bayi Girişi bölümünde bizimle kişisel verilerini paylaşabilecekleri bir Otomasyon Girişi, E-Posta Girişi ve Taşıt Tanıma Girişi (Kadomatik) Alanları oluşturduk. İşbu bölümlerde söz konusu işlemlerin gerçekleştirilebilmesi için gerekli olduğu noktalarda üyelik, kimlik, iletişim, sipariş, fatura, ödeme, kart, satış, sözleşme, araç ve diğer bilgileriniz veri işleme faaliyetine tabi tutulabilmektedir. 3. Kişisel Verilerinizin Aktarılması ve Aktarılma Amacı (KVKK 10.c) Bu bölümde bizimle paylaşabileceğiniz kişisel veriler, bayilik ve diğer hususlara ilişkin olarak gerçekleşen gerekli otomasyon ve portal faaliyetlerinin yürütülmesi, bildirim, takip, denetim, sipariş alımı, ürünlerin alım ve satımlarının kontrolü, istasyon hareketlerinin izlenmesi, araç tanıma işlemlerinin yürütülebilmesi ve ilgili diğer faaliyetlerin yerine getirilmesi amacıyla ve gerekli olduğu ölçüde, şirketimiz bünyesinde görevli ve otomasyon ile portal faaliyetine konu ilgili bölümden sorumlu çalışma arkadaşlarımızla, olası hukuki yükümlülüklerimizin anlaşılması ve yerine getirilmesi için bizimle gizlilik sözleşmesi çerçevesinde çalışan tedarikçilerimiz ile bizden bağımsız ancak bize hizmet veren avukatlarımız, danışmanlarımız ve sair çözüm ortaklarımızla ve Kadooğlu Grubu bünyesinde yer alan diğer grup şirketlerimiz ile de paylaşılmasını, kutucuğu tıklayarak talep edebilirsiniz, işbu durumda onayınız ve talebiniz doğrultusunda başvurunuzun Kadooğlu Grubu bünyesinde yer alan diğer grup şirketlerimiz ve yine gerekli olması halinde başta Enerji Piyasaları Düzenleme Kurumu ile Emniyet Genel Müdürlüğü ve ilgili diğer 3. kişilerle ve resmi kurum ve kuruluşlarla paylaşılabilecektir. Bilgilerinizin, Kadooğlu Grubu bünyesinde yer alan diğer grup şirketlerimiz ile de paylaşılmasını, “Giriş” köprüsünün üzerinde yer alan kutucuğu tıklayarak talep edebilirsiniz, işbu durumda onayınız ve talebiniz doğrultusunda Kadooğlu Grubu bünyesinde yer alan diğer grup şirketlerimizin otomasyon faaliyetlerine ilişkin işlem yapabilmesi için Kadooğlu Grubu bünyesinde yer alan diğer grup şirketlerimiz ile paylaşabileceğiz. 4. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi (KVKK 10.ç) Burada bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz, Kanun’un 5. Maddesinde kaleme alınan “ilgili kişi tarafından alenileştirilmiş olması” hukuki sebebi ile ve ayrıca olası bir iş sözleşmesinin oluşturulup oluşturulmayacağının değerlendirilmesi bakımından “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması” hukuki sebebi ile ve başvurunuz hakkında işlem yapılabilmesi için “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi” hukuki sebebine ve son olarak da başvurunuz hakkında “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması” hukuki sebebi ile işlenmektedir. Kişisel verileriniz, açık rızanız ile Bayi Girişi bölümünde yer alan Otomasyon Girişi, E-Posta Girişi ve Taşıt Tanıma Girişi (Kadomatik) Alanları üzerinden paylaşmanız suretiyle tamamen veya kısmen otomatik yolla işlenmektedir. 5. Kanuni Haklarınız (KVKK 10.d) Kanun’un 11. Maddesinde haklarınız kaleme alınmış olup bu madde kapsamında aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu belirtmek isteriz: a) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme; b) kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; c) kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; ç) kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme; d) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme; e) Kanun’un 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme; f) kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme; g) kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme; ve ğ) kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması halinde zararın giderilmesini talep etme. Burada yer alan haklarınız konusunda taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre bize (Kadooğlu Petrolcülük Taş. San. İth. Ve İhr. A.Ş.) iletebilir ve sizin için hazırladığımız KVKK Talep Formu’muzu kullanabilirsiniz. Yayım Tarihi: 16.09.2020